Autorka výstavy a odborné rešerše zdrojů:
Mgr. Pavlína Doležalová

Koordinátor projektu:
Mgr. Daniel Bechný

Technická realizace a grafická úprava:
MgA. Lucie Dynterová

Jazyková redakce:
Ing. Zuzana Holečková


Projekt připomíná doprovodnou výstavu ve SVK PK v rámci festivalu Smetanovské dny v roce 2019.

Smetanovské dny

Seznam použité literatury:

Adalbert Stifter: Děsivě krásný svět: biografický a literární přehled: doprovodný text k výstavě. Český Krumlov: Okresní vlastivědné muzeum, 2000.
ARBES, Jakub. Z víru života. Vybrali a uspořádali Karel Gruber a Alena Vaňková. Praha: Odeon, 1981.
BERNDORF Alexandr. Klostermannův román Skláři. Naše Šumava. 1969, č. 1, s. 11–12.
BRANDL, Vincenc. Život Karla Jaromíra Erbena. Brno: Matice Moravská, 1887.
DRESLER, Václav. Básník Šumavy: s vlastním životopisem Klostermannovým. Brno: Nákladem vlastním, 1914.
ERBEN, Karel Jaromír. [Předmluva]. In: ERBEN, Karel Jaromír (ed.). Nápěvy prostonárodních písní českých: příloha k písním. Praha: Nákladem vydavatelovým, 1862, s. I–VI.
ERBEN, Karel Jaromír. [Předmluva]. In: ERBEN, Karel Jaromír (ed.). Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: J. Pospíšil, 1864, s. V–X.
FELIX, Emil. Chodsko v našem písemnictví: dvanáct kapitol o literární tradici chodské. Plzeň: T. Mareš, 1940.
FELIX, Emil. Literární Plzeň v obryse. Díl II, Od národního obrození k státní samostatnosti. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek za součinnosti Spolku přátel vědy a literatury české, 1933.
GRUND, Antonín. Karel Jaromír Erben. Praha: Melantrich, 1935.
GRUND, Antonín. Poznámky. In: ERBEN, Karel Jaromír. České pohádky. 5. vydání. Praha: Melantrich, 1952, s. 245–262.
HEGER, Ladislav. Slovo úvodem. In: STIFTER, Adalbert. Z kroniky našeho rodu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 7–19.
HRUŠKA, Jan František. O chodském kroji. Plzeňsko. 1920, roč. 2, č. 1, s. 9–15, č. 2, s. 17–24.
HRUŠKA, Jan František. Z pozadí chodského národopisu: čtvero rozprav. Plzeň: Grafické závody, 1921.
Jan Fr. Hruška: z jeho života a díla. Plzeň: Lidová akademie, 1937.
JELÍNEK, Petr. Pocta básníkovi Šumavy: kořeny Stifterova šumavského díla a památky spojené s jeho jménem. In: STIFTER, Adalbert. Paměti mého pradědečka = Die Mappe meines Urgrossvaters. Horní Planá: Srdce Vltavy, 2002, s. 346–363.
JESLÍNEK, Václav. Spisovatel a novinář. Pod Zelenou Horou. 2004, roč. 7 (19), č. 2, s. 1–2. ISSN 1802-8594.
JÍLEK, Václav. Deset kapitol o Jiráskových Psohlavcích. In: Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni: jazyk a literatura. Sv. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, s. 97–227.
JÍLEK, Václav. Jakub Arbes a náš kraj. Pravda. 1965, roč. 46, č. 141 (13.6), s. 5. ISSN 1803-1633.
JIRÁSEK, Alois. Z mých pamětí. II.: V Litomyšli. Druhé vydání. Praha: J. Otto, 1913. Sebrané spisy, díl 38.
KLEPSOVÁ, Eva. Jakub Arbes a Merklín. Vítaný host. Léto 2013, č. 2, s. 28–29. ISSN 1801-6561.
KLÍMOVÁ, Dagmar. Erben Karel Jaromír. In: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007, Sv. 1 Biografická část, s. 49–50. ISBN 978-80-204-1711-4 (sv.1). ISBN 978-80-204-1450-2 (komplet).
KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926. 2 svazky.
KLOSTERMANN, Karel. Fragment autobiografie. Vzlet. 1918, roč. 2, č. 2 (15.2.), s. 65–68.
KRAMAŘÍK, Jaroslav. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. Praha: Academia, 1972.
KREJČÍ, Karel. Jakub Arbes: život a dílo. Moravská Ostrava, Praha: Josef Lukasík, 1946.
KREJČÍ, Karel. Kapitoly o Jakubu Arbesovi. Praha: Československý spisovatel, 1955.
KUNC, Jaroslav. Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm. Praha: Národní knihovna, 1952.
KUNCOVÁ, Marie. Kytice Karla Jaromíra Erbena: soupis knižních vydání a literatury o Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho díle z let 1837–1961. Praha: Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna, 1962.
KVAPIL, Jaroslav. O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života. Praha: Orbis, 1932.
LAISKE, Miroslav. Bibliografie Boženy Němcové: soupis jejího díla a literatury o něm. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.
LELEK, Josef. Božena Němcová: Babička, rodiče a sourozenci: z pobytu na Domažlicku: Dora a Manka: Jaroslav a matka. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1920.
LUŽÍK, Rudolf. Vydavatelské poznámky, vysvětlivky a doslov. In: ERBEN, Karel Jaromír. České pohádky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958, s. 153–170.
MACHAR, Josef Svatopluk. Při sklence vína. Praha: Aventinum, 1929.
MAINDL, Václav. Josef Rank – zapomenutý spisovatel Šumavy. In: Sborník Muzea Chodska z Chodského hradu. Domažlice: Muzeum Chodska, [1991?], s. 5–20. ISBN 80-900245-0-5.
MAUR, Eduard. K předhistorii Obrazů z okolí domažlického. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 20. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1984, s. 63–73.
MIKUSKOVIČOVÁ, Jiřina a SAKOVÁ, Jitka. Karel Klostermann: personální bibliografie. České Budějovice: Krajská knihovna, 1976.
MORAVEC, Josef. Jakub Arbes. Praha: Svobodné slovo, 1966.
NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence. Praha: Fr. Borový, 1930. Spisy, svazek VIII.
NĚMCOVÁ, Božena. Studie národopisné. Praha: Fr. Borový, 1929.
NĚMCOVÁ, Božena. Z Chodska a odjinud z Čech. Praha: Kvasnička a Hampl, 1929.
NOVÁK, Viktor. Adolf Heyduk: život, dílo, ukázky tvorby. Praha: Jan Svátek, 1922.
NOŽINA, Miroslav. Hruška Jan František. In: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 86. ISBN 978-80-204-1711-4 (sv.1). ISBN 978-80-204-1450-2 (komplet).
PLESKAČ, Karel. V Ratibořickém údolí Babiččině. Český svět. 1919-1920, roč. 16, č. 21/22, s. [1]–[16].
Poznámky k původu pohádek. In: NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a pověsti II. K vydání připravil Rudolf Havel za vedení Bohuslava Havránka. Praha: Československý spisovatel, 1950, s. 312–314.
PRŠÍNOVÁ, Tamara. Adalbert Stifter v českých překladech: 1862–2004. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna, 2005.
PRŠÍNOVÁ, Tamara a kol. Karel Klostermann (1848–1923): soupis díla. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna 2008. ISBN 978-80-86964-02-7.
RANK, Josef. Aus dem Böhmerwalde und Volkskundliche Beiträge aus Ranks übrigen Werken. Prag: F. G. Calve, 1917.
REGAL, Max. Život a dílo Karla Klostermanna. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926.
ROBEK, Antonín. Dějiny české etnografie I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
ROKYTA, Hugo. Adalbert Stifter. Český Krumlov: Okresní vlastivědné muzeum, 1978.
ROKYTA, Hugo. Adalbert Stifter a Čechy. České Budějovice: Krajská knihovna, 1968.
SIEBENSCHEIN, Hugo. Doslov. In: STIFTER, Adalbert. Hvozd. České Budějovice: Růže, 1968, s. [201]–[208].
Slavnost odhalení pomníku Janu Sladkému-Kozinovi na Hrádku nad Újezdem u Domažlic. Domažlice: Nákladem vlastním, 1895.
STROMŠÍK, Jiří. Stifterova próza. In: STIFTER, Adalbert. Horský křišťál. Praha: Odeon, 1978, s. 681–686.
ŠTIESS, Bedřich. Skláři. Život Plzeňska. 1954, roč. 5, č. 5, s. 78–80.
ŠTIESS, Bedřich. Sklářská rodina Abelů. Časopis Společnosti přátel starožitností. 1950, roč. 58, str. 65–75. ISSN 1210-924X.
STIFTER, Adalbert. Adalbert Stifter: Děsivě krásný svět: biografický a literární přehled: doprovodný text k výstavě. Český Krumlov: Okresní vlastivědné muzeum, 2000.
ŠVÁB, Miloslav. Ke genezi a historii textu Klostermannova románu Ze světa lesních samot. In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni: jazyk a literatura. Sv. 10. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s. 71–98.
TICHÝ, František. Adolf Heyduk a jeho dílo. Praha: J. Otto, [1915?].
TILLE, Václav. Božena Němcová. 3. změněné vydání. Praha: Manes, 1920.
TILLE, Václav. České pohádky Boženy Němcové: (z netištěné knihy České pohádky). In: NĚMCOVÁ, Božena. Pohádky 2. K vydání upravila Marie Gebauerová. Praha: Laichter, 1907, s. V–LXXVI. Sebrané spisy, sv. VI.
URBAN, Jaroslav František. Básnické souhvězdí blovické. Český deník. 1942, roč. 30, č. 168 (21.6.), s. 4. ISSN 1801-2639.
V.J. Jakub Arbes a Plzeň. Pravda. 1964, roč. 45, č. 88 (12.4.), s. 5. ISSN 1803-1633.
VÁVRA, Vincenc V. Božena Němcová: pokus životopisný a literární. Praha: J. Otto, [1895?].
VŠETIČKA, František. Jakub Arbes. Praha: Pražská imaginace, 1993. ISBN 80-7110-102-8.
WAGNER, Karl. Einleitung. In: RANK, Josef. Aus dem Böhmerwalde und Volkskundliche Beiträge aus Ranks übrigen Werken. Herausgegeben Karl Wagner. Prag: F. G. Calve, 1917, s. III–LIX.
ZÍBRT, Čeněk. Vlastní životopis K. J. Erbena 1843. Český lid. 1911-1912, roč. 21, s. 113–116. ISSN 0009-0794.

Časopis Českého museum ISSN 0862-7282
Časopis Musea království Českého ISSN 1210-9746
Časopis turistů
Česká včela
Česká wčela
ISSN 1801-3449
Český lid ISSN 0009-0794
Český svět
Humoristické listy ISSN 1802-7210
Květy ISSN 0023-5849
Kwěty ISSN 1801-3007
Listy filologické ISSN 0024-4457
Lumír ISSN 1804-9990
Lumír ISSN 1212-0243
Národní listy ISSN 1803-0319
Osvěta ISSN 1212-026X
Politik ISSN 1801-1918
Paleček ISSN 1801-5689
Plzeňský obzor ISSN 1805-1340
Světozor ISSN 1805-0921
Světozor
Štěpnice ISSN 2533-4212
Zlatá Praha ISSN 1801-2493
Zvon ISSN 1211-894X

© Copyright 2023 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje