Knihovna městského historického muzea v Plzni, která se stala roku 1950 základem fondu nově založené SVK, představuje v současnosti uzavřený fond s asi 134 000 svazky. Fond obsahuje 6 prvotisků, kolem 3 000 starých tisků, asi jedna třetina fondu pochází z 19. století a dvě třetiny fondu byly vytištěny v první polovině 20. století. Po obsahové stránce jde o univerzální fond, beletrie je zastoupena okrajově. Cenné je oddělení pilsnensií (dokumenty, dotýkající se svým obsahem, místem vydání, autorem nebo místem vytištění Plzně), které zahrnuje téměř 10 000 svazků.

Tisky vydané do roku 1918, pilsnensia a veškerá periodika jsou půjčována pouze prezenčně.

Fond je podchycen v muzejních lístkových katalozích systematickém a jmenném, v naskenovaném muzejním jmenném katalogu lístkovém , částečně v elektronickém katalogu. V obou muzejních katalozích je oddělení pilsnensií, tj. literatury dotýkající se svým obsahem, místem vydání, autorem nebo vytištěním Plzně.

Knihovny významných osobností z fondu Městského historického muzea v Plzni – výběr

Budil, Vendelín, 1847–1928

Narozen 19. 10. 1847 v Praze, zemřel 26. 3. 1928 v Plzni. Divadelní ředitel, herec, překladatel z němčiny, autor odborné a memoárové literatury, divadelní historik a publicista. Roku 1866 hrál poprvé v Plzni, v letech 1902–1912 byl ředitelem Městského divadla v Plzni. Hostoval v Národním divadle v Praze. Rozsah fondu: 993 svazků (prefix 9G), ve fondu SVK PK uložena jako celek.

Dokumenty o knihovně: Inventář č. 41. DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Databáze Budil [elektronický zdroj] : knihovna Vendelína Budila : Vendelín Budil (*1847 Praha – +1928 Plzeň) : příloha diplomové práce. [Návrh databázové struktury] Anděla Prchlíková. Textová data. 2001. 1 CD-ROM DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Knihovna Vendelína Budila ; Vendelín Budil (*1847 Praha – 1928 Plzeň) : diplomová práce. 2001. 92, xxxiv, xxxiii s. : il. (některé barev.) DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Knihovna Vendelína Budila ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. In VYČICHLO, Jaroslav (ed.). 55 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje : roky 2000–2005 : studie – data – vzpomínky. 1. vyd. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006, s. 55–73. ISBN 80–85093–96–0.

Obsahový popis knihovny: převážně čeština, dále němčina a ostatní. Základ knihovny tvoří divadelní texty. Dále divadelní almanachy (zejména se vztahem k Plzni), výroční zprávy, libreta. Výjimečně jazykové příručky. Více viz diplomová práce. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni ještě za života majitele (mezi lety 1912–1925) a převedena do fondu SVK PK v roce 1950.

Čelakovský, Jaromír, 1846–1914

Narozen 21. 3. 1846 ve Vratislavi, zemřel 16. 10. 1914 v Praze. JUDr., politik a novinář, právní historik, profesor právnické fakulty, archivář hlavního města Prahy, literatura z oboru. Čestný měšťan města Plzně. O Plzni psal vědecké práce, korespondoval s plzeňskými osobnostmi. Syn básníka F. L. Čelakovského. Rozsah fondu: cca 3 371 svazků, knihovna rozptýlena do fondu Okresní studijní knihovny Čiperovy v Plzni (později sloučena s Knihovnou Městského historického muzea v Plzni). Dokumenty o knihovně: Inventář č. 26.

Obsahový popis knihovny: čeština, němčina (50 %), ruština. Právo české a zahraniční, zákoník říšský a zemský, dějiny české a zahraniční, jazykové slovníky a mluvnice (řečtina, polština, italština, francouzština), cestovní průvodce, výroční zprávy českých škol. Spisy J. Čelakovského, literatura o J. Čelakovském. Knihovna zakoupena z pozůstalosti roku 1915 pro Okresní studijní knihovnu Čiperovu v Plzni (založena v roce 1912) a převedena do fondu SVK PK v roce 1950.

Hora, František Alois, 1838–1916

Akronym F. A. H.; F. H. Pseudonym Sklenička, Tichoslav; Turek, K.; Vinařovský, Horymír; Šídlo, Samuel. Narozen 1. 8. 1838 ve Svinařově u Kladna, zemřel 30. 10. 1916 v Plzni. Dramatik, autor veršů pro mládež a pedagogických příruček, překladatel z polštiny a němčiny. Profesor matematiky na plzeňské reálce. Propagátor a organizátor česko-polských styků. Rozsah fondu: cca 596 svazků. Dokumenty o knihovně: Inventář č. 43.

Obsahový popis knihovny: čeština, polština, němčina, ruština, francouzština. Jazykové slovníky a mluvnice (polština, němčina, ruština, francouzština). Próza současná česká, polská v polštině a ostatní zahraniční v němčině. Hudebniny, několik turistických průvodců. Knihovna zapsána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni v roce 1917 a 1921, hudebniny 17.9.1936 (zdroj Inventář č. 43) a celá převedena do fondu SVK PK v roce 1950.

Schiebl, Jaroslav, 1851–1933

Narozen 13. 9. 1851 v Plzni, zemřel 5. 4. 1933 tamtéž. Kulturní historik Plzně, archivář a novinář, statistik, spisovatel, překladatel z francouzštiny, italštiny a ruštiny. Dílo: Plzeň v pověsti, legendě a škádlivce, Ze staré i nové Plzně aj. Rozsah fondu: cca 581 svazků. Dokumenty o knihovně: Inventář č. 31.

Obsahový popis knihovny: čeština, němčina (50 %). Politika, literární věda, dějiny české a zahraniční, divadelní věda, statistika, filozofie, turističní průvodci. Periodika. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni a převedena do fondu SVK PK v roce 1950.

Schwarz, František, 1840–1906

Narozen 8. 5. 1840 v Par­dubicích, zemřel 4. 5. 1906 v Plzni. Veřejný pracovník v Plzni, práce z oboru. Redaktor, zakladatel Plzeňských novin. Roku 1883 byl zvolen poslancem do sněmu za Rokycansko-Blovicko, od roku 1891 poslancem za Plzeň v říšské radě. Jeden ze zakladatelů plzeňského cukrovaru. Rozsah fondu: cca 6 000 svazků.

Dokumenty o knihovně: Inventář č. 22. F.B. Vědecká knihovna v Plzni a její mecenáši. Český denník. 1912, roč. 1, č. 6, s. 1–2.

Obsahový popis knihovny: čeština, němčina (50 %), dále francouzština, angličtina. Dějiny české a zahraniční, sociologie, politika, právo české, statistika, filozofie, národohospodářství. Mluvnice (ruština, polština apod.) Okrajově literární věda, hospodářské příručky. Neúplné řady periodik. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni po smrti majitele a převedena do fondu SVK PK v roce 1950.

Strnad, Josef, 1852–1930

Narozen 8. 3. 1852 v Praze, zemřel 12. 5. 1930 v Plzni. Historik a učitel, plzeňský městský archivář, bývalý ředitel Městského Městského historického muzea v Plzni v Plzni. Publikoval v odborných časopisech, bádal v archivech západních Čech a popisoval jejich fondy. Člen korespondent České akademie věd a Královské společnosti nauk. Rozsah fondu: cca 171 svazků. Dokumenty o knihovně: Inventář č. 30 – nezvěstný. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni a převedena do fondu SVK PK v roce 1950.