Často kladené dotazy

Samoobslužné vracení a půjčování dokumentů

Prostřednictvím návratového automatu můžete vracet všechny dokumenty kromě fondu oddělení zahraničních knihoven (Anglické, Německé/Rakouské a Románské knihovny) a zvukových CD. Postupujte přitom dle návodu na displeji automatu. Před vrácením není třeba přikládat čtenářský průkaz, vracet může kdokoli. Pokud si chcete knihy ihned znovu půjčit, vraťte je u výpůjčního pultu a následně si je znovu můžete půjčit prostřednictvím selfchecků. Zde také zjistíte, zda nejste v prodlení – a pokud ano, můžete dlužnou částku uhradit hotově nebo kartou. Knihy připravené k vypůjčení jsou na regálu řazené dle prvního písmene příjmení čtenáře a jeho ID.
Číslo ID zjistíte:

  • po přiložení čtenářského průkazu k selfchecku (vedle svého jména v závorce),
  • po přihlášení do svého uživatelského účtu v online katalogu (záložka Čtenář – Administrativní údaje),
  • v zaslaných emailech (oznámením, že je dokument připravený k výpůjčce, upomínka apod.).

Více…

Máte otevřeno i o víkendu?

Sobotní provoz v hlavní budově je 9:00–12:00.

Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, jak mám postupovat?

Do svého čtenářského konta se můžete přihlásit jedním ze 3 způsobů:

  1. zadáním čísla Vašeho čtenářského průkazu (číslo je uvedeno pod čárovým kódem ve formátu 263P123456),
  2. zadáním čísla Vaší Plzeňské karty – zadejte PK a číslo karty ve formátu PK123456 (u nové PK formát PK+poslední desetimístné číslo bez pomlčky),
  3. zadáním čísla Vaší JIS karty (číslo pod fotografií ve formátu A123456 nebo Z123456).

U kombinované PK a JIS karty zadejte PJ a číslo karty ve formátu PJ123456.

HESLO: při prvním přihlášení uveďte do položky „heslo“ datum Vašeho narození ve formátu dd.mm.rrrr (v případě registrace provedené po 25. 5. 2018), nebo Vaše rodné číslo s lomítkem (v případě registrace před tímto datem). Po prvním přihlášení si můžete heslo změnit na jiné Vámi zvolené.

ZAPOMENUTÉ HESLO: v případě zapomenutého hesla je nutné se dostavit osobně na přepážku evidence čtenářů (Smetanovy sady 2, vstupní hala) a předložit zde svůj průkaz totožnosti.

Registrace nového čtenáře do knihovny

Máte-li zájem začít využívat služby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, informace k registraci čtenářů naleznete v čl. 8 v Knihovním řádu SVK PK, poplatky za registraci pak v Ceníku služeb SVK PK.

Kdo pomůže s orientací ve fondu knihovny?

Bezplatně Vám poradí obsluha na pracovišti všeobecná studovna (v přízemí budovy), speciální studovna nebo volný výběr knih ve 2. patře budovy. Na požádání vás zaškolí v práci s elektronickým katalogem knihovny. Ve studovnách a volném výběru je též poskytován přístup na internet.
Většina knihovního fondu v SVK PK je uložena ve skladech, ze kterých se požadované dokumenty objednávají. K orientaci ve fondu slouží katalogy knihovny. Výpůjčku zprostředkuje výpůjční protokol. Doba expedice ze skladu je závislá na místě uložení dokumentu.

Má knihovna bezbariérový přístup / WC pro invalidy?

Ano, bezbariérový přístup je zajištěn. WC pro vozíčkáře se nachází v přízemí v zadní ambitové chodbě vlevo, klíč je na vyžádání ve vrátnici.

Jaké dokumenty lze odnést domů?

Ne každý dokument lze odnést domů (tzv. absenční výpůjčka). Mezi skupinu dokumentů určených jen ke studiu v budově SVK PK (tzv. prezenční výpůjčky) patří například knihy vydané před rokem 1918, knihy vydané či vztahující se k Plzeňskému kraji, pokud je knihovna vlastní jen v jednom exempláři, veškeré noviny, časopisy, filmy. V katalogu knihovny nesou jednotlivé exempláře označení „absenčně“, „prezenčně“ atd.
Více informací k rozdělení fondu naleznete ve Výpůjčním řádu Knihovního řádu SVK PK. Půjčené knihy z hlavní budovy vracejte zpět do výpůjčního protokolu, dokumenty z oddělení zahraničních knihoven vracejte tam. Poplatky z prodlení se řídí podle aktuálního ceníku knihovny.

Je možné rezervované dokumenty vyzvednout prostřednictvím zplnomocněné osoby?

Ano, na základě plné moci a po předložení čtenářského průkazu zmocnitele a průkazu totožnosti zmocněnce. Použít můžete tento formulář plné moci.

Co si mohu odnést domů ještě tento pracovní den?

Do konce provozní doby knihovny si můžete odnést rezervované dokumenty, u kterých jste dostali avízo, že je máme připravené ve výpůjčním protokolu. Dokumenty z fondu volného výběru knih ve 2. patře, objednané knihy z depozitářů v hlavní budově, CD, kopie z knih, časopisů a novin v příručních knihovnách studoven (čítárna časopisů, všeobecná studovna a speciální studovna) nebo kopie článků z plnotextových databází.

Je možné studovat v budově knihovny?

Výpůjčku dokumentu, který nelze půjčit mimo budovu (tzv. určená k prezenčnímu studiu), zprostředkuje všeobecná studovna všeobecná studovna nebo další ze studoven v hlavní budově (čítárna časopisů, speciální studovna). Vybavení studoven umožňuje kopírování z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Místa ke studiu nabízí také volný výběr knih ve 2. patře hlavní budovy, zde můžete k prezenčnímu studiu využít celý fond výběru.

Je možné časopisy nebo noviny půjčit domů?

Časopisy a noviny nelze odnést z budovy. Poslední dva běžné roky jsou přístupné v čítárně časopisů. Zhruba 400 titulů je dostupných ve volném výběru čítárny v přízemí hlavní budovy, ostatní na požádání u obsluhy tohoto pracoviště. Starší časopisy a noviny jsou uloženy ve skladech SVK PK, ze kterých je nutné je objednat prostřednictvím online katalogu nebo papírové žádanky do jedné ze studoven.

Jak se časopisy nebo noviny objednávají?

Tituly, které naleznete v online katalogu objednávejte prostřednictvím svého konta z online katalogu. Výpůjčku titulů, které naleznete výhradně v lístkových katalozích, zprostředkuje obsluha čítárny na základě vyplněné žádanky, která obsahuje značku dokumentu, tzv. signaturu, a název požadované tiskoviny. Doba expedice ze skladů SVK PK se liší podle místa. Ze skladu v budově SVK PK do 1 hodiny, z depozitních skladů dle harmonogramu, který sdělí obsluha čítárny.

Je možné pořídit papírovou nebo elektronickou kopii článku nebo části knihy?

Vybavení studoven a volného výběru knih ve 2. patře hlavní budovy umožňuje pořizování tištěných kopií z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Kopie nelze pořizovat z dokumentů vydaných do roku 1918 z důvodu možného poškození. Elektronické kopie jsou poskytovány výhradně dle zákona č. 121/2000 Sb. a dalších licenčních podmínek vyjednaných mezi knihovnami ČR a zástupci kolektivních správců autorských práv.

Kdo poradí literaturu k mému tématu?

Rešeršní služby poskytuje pracoviště speciální studovna.

Mám knihy, které chci nabídnout knihovně.

Kontaktujte pracovníka oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů. Email: dary@svkpk.cz
Zajímají nás zejména dokumenty týkající se Plzeňského kraje nebo v něm vydané, nemusí to být jen knihy. Oceníme, pokud nám pošlete seznam s názvy, autory a daty vydání jednotlivých titulů.

Nenašel/nenašla jsem v online katalogu důležitý/zajímavý dokument.

Pokud kniha vyšla před rokem 1992, zkuste se podívat také do naskenovaného lístkového katalogu.
Využijte možnost knihu si půjčit z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby, kterou zajišťuje výpůjční protokol v přízemí hlavní budovy. Touto službou si také můžete z jiné knihovny objednat kopii článku. S výběrem literatury vám pomůže speciální studovna.
Napište nám o ní do formuláře.

Možnost platby registračního poplatku převodem z účtu

Platba registračního poplatku převodem z účtu možná není. Je nutná osobní přítomnost a předložení dokladu totožnosti.

Možnost plateb kartou

Veškeré svoje závazky v minimální výši 30 Kč můžete hradit také platební kartou, a to jak u pokladny v hlavní budově SVK PK, tak i online po přihlášení do svého čtenářského konta v katalogu (závazky lze uhradit pouze v celé výši). V menu vyberete volbu „Platební transakce“.

Je možné objednávání titulů z volného výběru v hlavní budově nebo oddělení zahraničních knihoven?

Tato možnost v běžné provozní době není. Je možná pouze online rezervace u knih, které jsou momentálně půjčené prostřednictvím Vašeho konta v katalogu. Ty se pak vyzvedávají u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy (knihy z hlavní budovy) anebo v odd. zahraničních knihoven (knihy objednané z fondu zahraničních knihoven). V době letní uzavírky oddělení zahraničních knihoven je objednávání knih dočasně umožněno, k vyzvednutí jsou následující pracovní den také u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy.

Možnost vracení knih z oddělení zahraničních knihoven v hlavní budově

Vracení knih z Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny v hlavní budově možné není. Lze ale využít biblioboxy.

Možnost výpůjčky knih z jiných knihoven

Pro čtenáře, kteří jsou u nás registrováni, nabízíme meziknihovní výpůjční službu. S výběrem literatury k vašemu tématu vám také pomůže speciální studovna.

Potřebuji zvláštní průkazku do Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny?

Ne. Platným průkazem do výše zmíněných knihoven je čtenářský průkaz SVK PK.

Najdu v Anglické knihovně i literaturu americkou?

Ano. Ačkoli je fond anglické literatury převážně britské provenience, nabízíme i literaturu amerických autorů.

Jsou akce pořádané SVK PK volně přístupné?

Akce pořádané knihovnou jsou určeny pro širokou veřejnost a kdokoliv má možnost se akce zúčastnit. Akce pořádáme zdarma. V případě, že se vyžaduje účastnický poplatek, je vždy předem oznámen.

Platí se v Galerii Evropského domu SVK PK vstupné?

Na veškeré výstavy v Galerii Evropského domu SVK PK je vstup volný.

Je otevřená kavárna?

Ano.

Od 14. března 2022 je knihovna otevřena v běžném režimu bez omezení.

Jsou nějaká omezení vstupu do budovy knihovny?

Podmínkou vstupu do budovy je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty, dezinfekce rukou, respektování dodržování rozestupů 1,5 metru.
K vracení knih a dokumentů můžete využít také biblioboxy, jejich umístění naleznete zde.

Je možné přijít půjčit si/vrátit knihy a jiné dokumenty?

Ano, všechna pracoviště jsou otevřena v obvyklé provozní době vyjma sobot. K vrácení knih preferujeme využít biblioboxy, vracet může kdokoli.

Máte otevřeno i o víkendu?

Ne, sobotní provoz je zatím do odvolání pozastaven.

Jak si mohu objednat/prodloužit výpůjčky?

Objednávat a prodlužovat absenční výpůjčky je možné po přihlášení do svého uživatelského konta. Prodlužovat lze výpůjčky, které nepožaduje jiný čtenář. Pokud si nejste jistí, že to zvládnete, naši pracovníci Vám s tím rádi pomohou. V případě potíží se obracejte na výpůjční protokol (tel. +420 377 306 919) v době od 8:00 do 19:00. Mimo tuto dobu je možné psát na mailovou adresu pujcovna@svkpk.cz či sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter).

Kdy budu mít objednané dokumenty připravené k vypůjčení?

Informaci, že objednané dokumenty, které nejsou vypůjčeny jiným čtenářem, máte připravené k vypůjčení, obdržíte e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Jsem v prodlení s vrácením výpůjček, jak mám postupovat?

Vypůjčené dokumenty je třeba neprodleně vrátit prostřednictvím biblioboxu, u výpůjčního pultu v hlavní budově SVK PK, jednotlivých pracovišť oddělení zahraničních knihoven či Knihovny pro nevidomé nebo poštou; jen tak lze zastavit další navyšování dlužných poplatků. Následně je možné dlužné poplatky uhradit prostřednictvím svého uživatelského konta nebo na pracovišti evidence čtenářů a pokladny. Viz též otázka: Kdy a jak mohu zaplatit dlužné poplatky

Kdy a jak mohu zaplatit dlužné poplatky?

Platbu je možné provést na pracovišti evidence čtenářů a pokladny nebo prostřednictvím čtenářského konta, („čtenář“ – „platební transakce“ – „pro uhrazení klikni zde“). Neuhrazené poplatky je možné uhradit též bankovním převodem na účet č. 26133311/0100, v.s. 444+ID čtenáře (pokud ho čtenář zná – je uvedeno na všech výzvách i upomínkách).

Za jak dlouho po vrácení dokumentů se projeví změna v mém uživatelském kontě?

Při vrácení u výpůjčního pultu ihned, při vrácení do biblioboxu do tří pracovních dnů.

Mohu si prodloužit platnost průkazu nebo se zaregistrovat?

Ano, pracoviště evidence čtenářů a pokladny je otevřeno v obvyklé provozní době.

Mohu si objednat knihu nebo kopii článku přes meziknihovní služby MVS?

Ano, MVS je v provozu v plném rozsahu.

Je možné půjčování dokumentů a CD?

Ano, hudební kabinet je otevřen pro veřejnost se standardní provozní dobou . Absenční fond hudebního kabinetu je dostupný na místě, nelze jej objednat prostřednictvím uživatelského konta. Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Mohu navštívit studovny?

Ano, všechny studovny – všeobecná studovna, čítárna časopisů, hudební kabinet, speciální studovna a badatelna jsou otevřené pro veřejnost se standardní provozní dobou. Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Mohu navštívit čítárnu časopisů?

Ano, čítárna časopisů je otevřena pro veřejnost se standardní provozní dobou. Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Je možné si objednat rešerši?

Ano, rešerši lze objednat prostřednictvím online formuláře zde a zaslat na specialni.studovna@svkpk.cz nebo osobně ve speciální studovně, která má standardní provozní dobu . Aktuálně je termín zpracování rešerše cca 1 měsíc. Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Kdy bude možné využít autorsky chráněný obsah digitální knihovny?

Tento obsah je možné využít ve všeobecné studovně, čítárně časopisů a ve speciální studovně, které jsou pro veřejnost otevřeny se standardní provozní dobou.

Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.
Vzdálený přístup do výběrové kolekce digitalizovaných dokumentů Národní digitální knihovny je možný po přihlášení stejnými údaji jako pro do katalogu SVK PK. Jedná se o externí službu, jejíž obsah nezajišťuje SVK PK.

Kdy a kam mohu na internet a mohu využít tiskárnu či kopírku?

Přístup k veřejnému internetu a tisku je možný v internetové studovně (Internet express), volném výběru knih a oddělení zahraničních knihoven. Kopírování je možné v čítárně, ve speciální i všeobecné studovně, volném výběru knih nebo v oddělení zahraničních knihoven. Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Je možné studovat v přízemí hlavní budovy SVK PK?

Ano, maximálně 1 osoba u jednoho stolku. Prosíme, nepřemisťujte nábytek! Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Je otevřeno oddělení zahraničních knihoven?

Ano, všechna pracoviště oddělení zahraničních knihoven včetně Galerie Evropského domu jsou otevřena. Dostupný je fond knih a dokumentů k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
Chcete-li využít prezenčních služeb, podmínkou vstupu na pracoviště je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Kdy budu moci navštívit v knihovně nějakou akci?

Aktuálně je možné navštívit výstavy v hlavní budově i Galerii Evropského domu SVK PK, za dodržení všech platných hygienických opatření. Pro nabídku dalších postupně se přidávajících akcí sledujte náš web a sociální sítě. Chcete-li se zúčastnit nějaké akce, podmínkou vstupu na ni je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na dodržování rozestupů 1,5 metru.

Je otevřená kavárna?

Ano, kavárna je otevřena od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00.