Často kladené dotazy

Kam a kdy mohu vrátit knihy?

Je možné vracet knihy do biblioboxů (preferováno) nebo i v hlavní budově SVK PK.

Mohu si vrácené knihy ihned půjčit?

Ano, můžete.

Za jak dlouho po vrácení dokumentů se projeví změna v mém uživatelském kontě?

Při vrácení v knihovně okamžitě, při vrácení do biblioboxu do tří pracovních dnů.

Nemám možnost objednání.

Požadované knihy je možno objednat s pomocí knihovníka u výpůjčního pultu.

Kdy a jak mohu zaplatit dlužné poplatky?

Neuhrazené poplatky je v současné době možné uhradit bankovním převodem na účet č. 26133311/0100, v.s. 444+ID čtenáře (pokud ho čtenář zná – je uvedeno na všech výzvách i upomínkách). Platbu je také možné provést prostřednictvím čtenářského konta, („čtenář“ – „platební transakce“ – „pro uhrazení klikni zde“). Registrační místo a pokladna jsou v provozu, poplatky je nyní možné hradit i v hotovosti, preferovány jsou platby kartou.

Mohu si již prodloužit průkaz nebo se zaregistrovat?

Ano, pracoviště evidence čtenářů a pokladny je v provozu.

Bude otevřen volný výběr knih?

Volný výběr je otevřen od 1. června 2020, od 29. 6. platí letní provozní doba.

Kdy si budu moci objednat knihu nebo kopii článku přes meziknihovní služby MVS?

Aktivní MVS (objednávání z jiných knihoven pro naše čtenáře) je zprovozněna od 1. června 2020.

Je možné půjčování dokumentů a CD z hudebního kabinetu?

Hudební kabinet je otevřen od 3. srpna 2020 s  letní provozní dobou po–pá: 10–17 hod.

Kdy bude možné navštívit studovny?

Všechny studovny – všeobecná studovna, čítárna časopisů, hudební kabinet a speciální studovna jsou od 3. srpna 2020 otevřené standardně s letní provozní dobou.

Kdy bude možné navštívit čítárnu časopisů?

Od 3. srpna 2020 je otevřena s letní provozní dobou po-pá: 8-17 hod.

Kdy bude možné studium historických fondů v badatelské studovně?

Od 1. 6. je badatelská studovna otevřena v pondělí a středu 9-12 a 13-17, k prezenčnímu studiu je možné se objednat buďto e-mailem, nebo přes všeobecnou studovnu.

Je možné si objednat rešerši?

Rešeršní služby poskytuje speciální studovna v 1. patře hlavní budovy knihovny s provozní dobou od 31. 8. 2020 po–pá: 8–17 hod.

Kdy bude možné využít autorsky chráněný obsah digitální knihovny?

Licencovaný obsah digitální knihovny SVK PK je dostupný ve všeobecné studovně a ve speciální studovně.

Kdy a kam mohu na internet?

Veřejný internet je pro registrované čtenáře dostupný od 1. června 2020 ve volném výběru knih ve 2. patře hlavní budovy knihovny. Dostupný je rovněž ve všeobecné studovně a Anglické a Románské knihovně. Rychlý internet je opět od 1. 7. 2020 v přízemí hlavní budovy.

Je otevřeno oddělení zahraničních knihoven?

Oddělení zahraničních knihoven má aktuálně letní provozní dobu. Červenec zavřeno, srpen otevřeno v út, st a čt 9-12 a 13-17.

Kdy mohu navštívit výstavy v budovách SVK PK?

Přehled výstav a dalších kulturních akcí naleznete zde.

Je otevřená kavárna?

Ano, od 1. 6. je kavárna Knihomol opět v provozu.

Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, jak mám postupovat?

Do svého čtenářského konta se můžete přihlásit jedním ze 3 způsobů:
1. zadáním čísla Vašeho čtenářského průkazu (číslo je uvedeno pod čárovým kódem ve formátu 263P123456)
2. zadáním čísla Vaší Plzeňské karty – zadejte PK a číslo karty ve formátu PK123456 (u nové PK formát PK+poslední desetimístné číslo bez pomlčky)
3. zadáním čísla Vaší JIS karty (číslo pod fotografií ve formátu A123456 nebo Z123456)
U kombinované PK a JIS karty zadejte PJ a číslo karty ve formátu PJ123456.

HESLO: při prvním přihlášení uveďte do položky „heslo“ datum Vašeho narození ve formátu dd.mm.rrrr (v případě registrace provedené po 25.5.2018), nebo Vaše rodné číslo s lomítkem (v případě registrace před tímto datem). Po prvním přihlášení si můžete heslo změnit na jiné Vámi zvolené.
ZAPOMENUTÉ HESLO: v případě zapomenutého hesla je nutné se dostavit osobně na přepážku evidence čtenářů (Smetanovy sady 2, vstupní hala) a předložit zde svůj průkaz totožnosti.

Registrace nového čtenáře do knihovny

Máte-li zájem začít využívat služby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, informace k registraci čtenářů naleznete v čl. 8 v Knihovním řádu SVK PK, poplatky za registraci pak v Ceníku služeb SVK PK.

Kdo pomůže s orientací ve fondu knihovny?

Bezplatně Vám poradí obsluha na pracovišti všeobecná studovna (v přízemí budovy), speciální studovna nebo volný výběr knih ve 2. patře budovy. Na požádání vás zaškolí v práci s elektronickým katalogem knihovny. Ve studovnách a volném výběru je též poskytován přístup na internet.
Většina knihovního fondu v SVK PK je uložena ve skladech, ze kterých se požadované dokumenty objednávají. K orientaci ve fondu slouží katalogy knihovny. Výpůjčku zprostředkuje výpůjční protokol. Doba expedice ze skladu je závislá na místě uložení dokumentu.

Má knihovna bezbariérový přístup / WC pro invalidy?

Ano, bezbariérový přístup je zajištěn. WC pro vozíčkáře se nachází v přízemí v zadní ambitové chodbě vlevo, klíč je na vyžádání ve vrátnici.

Jaké dokumenty lze odnést domů?

Ne každý dokument lze odnést domů (tzv. absenční výpůjčka). Mezi skupinu dokumentů určených jen ke studiu v budově SVK PK (tzv. prezenční výpůjčky) patří například knihy vydané před rokem 1918, knihy vydané či vztahující se k Plzeňskému kraji, pokud je knihovna vlastní jen v jednom exempláři, veškeré noviny, časopisy, filmy. V katalogu knihovny nesou jednotlivé exempláře označení „absenčně“, „prezenčně“ atd.
Více informací k rozdělení fondu naleznete ve Výpůjčním řádu Knihovního řádu SVK PK. Půjčené knihy z hlavní budovy vracejte zpět do výpůjčního protokolu, dokumenty z oddělení zahraničních knihoven vracejte tam. Poplatky z prodlení se řídí podle aktuálního ceníku knihovny.

Je možné rezervované dokumenty vyzvednout prostřednictvím zplnomocněné osoby?

Ano, na základě plné moci a po předložení čtenářského průkazu zmocnitele a průkazu totožnosti zmocněnce. Použít můžete tento formulář plné moci.

Je možné objednávání titulů z volného výběru v hlavní budově nebo oddělení zahraničních knihoven?

Tato možnost v běžné provozní době není. Je možná pouze online rezervace u knih, které jsou momentálně půjčené, prostřednictvím Vašeho konta v katalogu. Ty se pak vyzvedávají u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy (knihy z hlavní budovy) anebo v odd. zahraničních knihoven (knihy objednané z fondu zahraničních knihoven). V době letní uzavírky oddělení zahraničních knihoven je objednávání knih dočasně umožněno, k vyzvednutí jsou následující pracovní den také u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy.

Co si mohu odnést domů ještě tento pracovní den?

Do konce provozní doby knihovny si můžete odnést rezervované dokumenty, u kterých jste dostali avízo, že je máme připravené ve výpůjčním protokolu. Dokumenty z fondu volného výběru knih ve 2. patře, objednané knihy z depozitářů v hlavní budově, CD z hudebního kabinetu, kopie z knih, časopisů a novin v příručních knihovnách studoven (čítárna časopisů, všeobecná studovna a speciální studovna) nebo kopie článků z plnotextových databází.

Je možné studovat v budově knihovny?

Výpůjčku dokumentu, který nelze půjčit mimo budovu (tzv. určená k prezenčnímu studiu), zprostředkuje všeobecná studovna všeobecná studovna nebo další ze studoven v hlavní budově (čítárna časopisů, speciální studovna). Vybavení studoven umožňuje kopírování z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Místa ke studiu nabízí také volný výběr knih ve 2. patře hlavní budovy, zde můžete k prezenčnímu studiu využít celý fond výběru.

Je možné časopisy nebo noviny půjčit domů?

Časopisy a noviny nelze odnést z budovy. Poslední dva běžné roky jsou přístupné v čítárně časopisů. Zhruba 400 titulů je dostupných ve volném výběru čítárny v přízemí hlavní budovy, ostatní na požádání u obsluhy tohoto pracoviště. Starší časopisy a noviny jsou uloženy ve skladech SVK PK, ze kterých je nutné je objednat prostřednictvím online katalogu nebo papírové žádanky do jedné ze studoven. ODKAZ na objednávání novin.

Jak se časopisy nebo noviny objednávají?

Tituly, které naleznete v online katalogu objednávejte prostřednictvím svého konta „ODKAZ na video s objednáváním novin“ z online katalogu. Výpůjčku titulů, které naleznete výhradně v lístkových katalozích, zprostředkuje obsluha čítárny na základě vyplněné žádanky, která obsahuje značku dokumentu, tzv. signaturu, a název požadované tiskoviny. Doba expedice ze skladů SVK PK se liší podle místa. Ze skladu v budově SVK PK do 1 hodiny, z depozitních skladů dle harmonogramu, který sdělí obsluha čítárny.

Je možné pořídit papírovou nebo elektronickou kopii článku nebo části knihy?

Vybavení studoven a volného výběru knih ve 2. patře hlavní budovy umožňuje pořizování tištěných kopií z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Kopie nelze pořizovat z dokumentů vydaných do roku 1918 z důvodu možného poškození. Elektronické kopie jsou poskytovány výhradně dle zákona č. 121/2000 Sb. a dalších licenčních podmínek vyjednaných mezi knihovnami ČR a zástupci kolektivních správců autorských práv.

Kdo poradí literaturu k mému tématu?

Rešeršní služby poskytuje pracoviště speciální studovna.

Mám knihy, které chci nabídnout knihovně

Kontaktujte pracovníka oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů. Email: dary@svkpk.cz
Zajímají nás zejména dokumenty týkající se Plzeňského kraje nebo v něm vydané, nemusí to být jen knihy. Oceníme, pokud nám pošlete seznam s názvy, autory a daty vydání jednotlivých titulů.

Nenašel/nenašla jsem v online katalogu důležitý/zajímavý dokument

Pokud kniha vyšla před rokem 1992, zkuste se podívat také do naskenovaného lístkového katalogu.
Využijte možnost knihu si půjčit z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby, kterou zajišťuje výpůjční protokol v přízemí hlavní budovy. Touto službou si také můžete z jiné knihovny objednat kopii článku. S výběrem literatury vám pomůže speciální studovna.
Napište nám o ní do ankety.

Možnost platby registračního poplatku převodem z účtu

Platba registračního poplatku převodem z účtu možná není. Je nutná osobní přítomnost a předložení dokladu totožnosti.

Možnost plateb kartou

Veškeré svoje závazky v minimální výši 30 Kč můžete hradit také platební kartou, a to jak u pokladny v hlavní budově SVK PK, tak i online po přihlášení do svého čtenářského konta v katalogu (závazky lze uhradit pouze v celé výši). V menu vyberete volbu „Platební transakce“.

Je možné objednávání titulů z volného výběru v hlavní budově nebo oddělení zahraničních knihoven?

Tato možnost v běžné provozní době není. Je možná pouze online rezervace u knih, které jsou momentálně půjčené prostřednictvím Vašeho konta v katalogu. Ty se pak vyzvedávají u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy (knihy z hlavní budovy) anebo v odd. zahraničních knihoven (knihy objednané z fondu zahraničních knihoven). V době letní uzavírky oddělení zahraničních knihoven je objednávání knih dočasně umožněno, k vyzvednutí jsou následující pracovní den také u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy.

Možnost vracení knih z oddělení zahraničních knihoven v hlavní budově

Vracení knih z Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny v hlavní budově možné není. Lze ale využít biblioboxy.

Možnost výpůjčky knih z jiných knihoven

Pro čtenáře, kteří jsou u nás registrováni, nabízíme meziknihovní výpůjční službu. S výběrem literatury k vašemu tématu vám také pomůže speciální studovna.

Potřebuji zvláštní průkazku do Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny?

Ne. Platným průkazem do výše zmíněných knihoven je čtenářský průkaz SVK PK.

Najdu v Anglické knihovně i literaturu americkou?

Ano. Ačkoli je fond anglické literatury převážně britské provenience, nabízíme i literaturu amerických autorů.

Jsou akce pořádané SVK PK volně přístupné?

Akce pořádané knihovnou jsou určeny pro širokou veřejnost a kdokoliv má možnost se akce zúčastnit. Akce pořádáme zdarma. V případě, že se vyžaduje účastnický poplatek, je vždy předem oznámen.

Platí se v Galerii Evropského domu vstupné?

Na veškeré výstavy v Galerii Evropského domu je vstup volný.

Je otevřená kavárna?

Ano, od 1. 6. je kavárna Knihomol opět v provozu.