Registrace, evidence čtenářů a pokladna

Čtenářem naší knihovny se stáváte vystavením čtenářského průkazu (v úseku pokladny a evidence čtenářů ve vstupní hale knihovny za podmínek uvedených v Knihovním řádu SVK PK, Čl. 8). Držitelé JIS karty ZČU v Plzni nebo Plzeňské karty vydávané Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., mají možnost nechat si ve SVK PK tuto kartu zaregistrovat jako čtenářský průkaz.

Výběr literatury

je vázán na čtenářské katalogy. Požadovanou literaturu můžete hledat:

 • v lístkových katalozích (jmenném, předmětovém, systematickém) budovaných v letech 1950–1997, jmenný katalog je k dispozici též v naskenované po­době
 • v elektronickém katalogu (dokumenty zapsané do fondu od roku 1991 a další dodatečně elektronicky zpracované, více než polovina knihovního fondu), na https://aleph.svkpk.cz/F
 • v muzejním katalogu (budovaném v letech 1907–1952), jmenná část katalogu je k dispozici v naskenované podobě na retris.nkp.cz
 • ve volném výběru knih můžete požadovanou literaturu vyhledávat přímo v regálech dle oborového řazení (Mezinárodního desetinného třídění) nebo abecedně dle příjmení autora (u beletrie)

Všechny čtenářské katalogy jsou přístupné v hlavní budově knihovny. Při hledání v lístkových katalozích si zapište přesné znění signatury (značky v pravém horním rohu záznamu) požadovaných dokumentů pro pozdější objednávku.

Objednávání, rezervace a expedice dokumentů

Objednávání dokumentů

Požadované dokumenty včetně dokumentů umístěných ve volném výběru knih si můžete objednat online:

 • prostřednictvím elektronického katalogu na webových stránkách SVK PK
 • u samoobslužných stanic umístěných v zóně volného studia a ve volném výběru knih

V případě potíží s online objednáváním kontaktujte službu konajícího knihovníka. V případě, že požadovaný dokument naleznete pouze v lístkovém katalogu, žádejte objednání také u výpůjčního pultu.

Rezervace dokumentů

Je-li žádaný dokument momentálně zapůjčen jinému čtenáři (včetně dokumentu zapůjčeného z volného výběru knih), je Váš požadavek systémem evidován jako rezervace s platností 2 roky. O tom, že je rezervovaný dokument připraven k vyzvednutí, je čtenář informován výzvou zaslanou na jeho e-mailovou adresu. Rezervovaný dokument je ve výpůjčním protokolu připraven k vyzvednutí po dobu 8 dní.

Expedice dokumentů

 • z depozitářů Bory – objednávka zadána po 13. hodině, dokument k dispozici následující den ráno; objednávka zadána v době od 8 do 13 hodin, dokument k dispozici po 14. hodině téhož dne

Vydávání a výpůjční lhůta

Vydávání objednaných dokumentů, výpůjční lhůta

Objednané dokumenty jsou pro Vás rezervovány u výpůjčního pultu 8 kalendářních dnů, uživatel si je vyhledá dle počátečního písmena svého příjmení a uživatelského ID. Výpůjční lhůta činí zpravidla 30 dnů, není-li pro jednotlivé druhy dokumentů určeno knihovním řádem jinak. Dokumenty umístěné ve volném výběru knih objednávat nelze, jsou určeny k přímému absenčnímu zapůjčení. Výpůjčku realizujete buď u výpůjčního pultu, nebo ve volném výběru, kde bude vytištěn protokol o výpůjčce, který podepisujete, nebo prostřednictvím samoobslužného zařízení, Self-checku, kde si dokumenty sami vypůjčíte a potvrzení o výpůjčce si buď vytisknete, nebo pošlete e-mailem. Knižní dokumenty se půjčují bezplatně včetně audio- a videodokumentů. Půjčený dokument můžete mít doma nejdéle 90 dní (resp. 45 dní u audio dokumentů), poté musí být fyzicky předložen knihovně k nové výpůjčce.

Prodlužování výpůjček

Před ukončením výpůjční lhůty si můžete tuto lhůtu prodloužit online prostřednictvím svého čtenářského konta, nebo osobně po přihlášení do Self-checku, nebo požádat o prodloužení výpůjčky osobně s průkazem ve výpůjčním protokolu, případně telefonicky na čísle 377 306 919 (obsluze sdělíte signatury půjčených dokumentů a číslo Vašeho čtenářského průkazu). Pro všechny uživatele platí jednotná výpůjční doba v trvání 30 kalendářních dnů, kromě výpůjček médií. Nežádá-li dokument další čtenář, může být výpůjčka dokumentu prodloužena. Maximální délka celkové výpůjční lhůty činí 90 dnů.

Vracení, ztráta či poškození dokumentů

Vracení dokumentů

Vypůjčené dokumenty včetně dokumentů půjčených ve volném výběru knih vracejte prostřednictvím návratového automatu. U výpůjčního pultu vracejte pouze dokumenty poškozené, nekompletní nebo takové, které návratový automat nepřijme. Při vracení nebo prodloužení výpůjčky po uplynutí výpůjční lhůty účtujeme poplatky z prodlení a poplatky za zaslané upomínky včetně nákladů na služby pošty takto dle platného Ceníku SVK PK.

Ztráta nebo poškození vypůjčeného dokumentu

Ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu ohlaste neprodleně u výpůjčního pultu. Zápisem a podpisem protokolu o ztrátě se čtenář zavazuje nahradit dokument ve smyslu ustanovení knihovního řádu. Zpravidla vyžadujeme náhradou stejný výtisk nebo kopii dokumentu, není-li ze závažných důvodů vedoucím pracovníkem oddělení absenčních služeb určeno jinak. Při vyřízení ztráty je čtenáři účtován manipulační poplatek za knihovnické zpracování dokumentu a případné další poplatky související s vyřízením ztráty (za kopírování, vazbu, meziknihovní výpůjčku, upomínky). Nahlášení ztráty nebo poškození vypůjčeného dokumentu nepozastavuje načítání poplatku za pozdní vrácení (prodlení), uplynula-li již výpůjční doba ztraceného/poš­kozeného dokumentu.

Vracení dokumentů mimo budovy SVK PK

Knižní box HERBIE

je automatická služba pro vracení knih bez nutnosti vlastní návštěvy knihovny. Slouží všem, kteří chtějí rychle vrátit půjčené dokumenty a již v termínu nemohou osobně dojít do knihovny (SVK PK nebo UK ZČU). Řiďte se pokyny na boxu, vracejte knihy jednotlivě zasunutím do vkládacího otvoru. Knihy jsou službou vyzvedávány každý pracovní den. Takto vrácené dokumenty budou odepsány uživateli z konta do tří pracovních dnů. Na takto vrácené dokumenty nelze vydat tištěný doklad (protokol) o vrácení dokumentu. Knižní boxy neslouží:

 • pro vracení CD – tyto vracejte u výpůjčního pultu
 • pro vracení knih půjčených prostřednictvím MS
 • nejsou vhodné pro vracení knih s přílohami jako jsou CD nebo DVD (hrozí jejich rozlomení), ani pro vracení příliš tenkých dokumentů typu několikastránkových letáků

Poškozené nebo nekompletní dokumenty vrácené tímto způsobem nebudou z konta uživatele odečteny. Pokud knihy vložíte do boxu po uplynutí výpůjční lhůty, poplatky za pozdní vrácení uhradíte při nejbližší návštěvě knihovny. Provedenou transakci si můžete ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta příslušné knihovny, popř. se můžete informovat mailem nebo telefonicky. Vrácení výpůjček ze SVK PK lze kontrolovat v katalogu na https://aleph.svkpk.cz/F – návěští čtenář – historie výpůjček.

Biblioboxy jsou umístěny

 • Klatovská 51 (před Pedagogickou fakultou, přístup non-stop)
 • sady Pětatřicátníků 14 (vestibul Fakulty právnické, přístup 6–22 h)
 • Univerzitní 22 (před vstupem do budovy Fakulty strojní, přístup non-stop)
 • Husova 60 (vestibul CAN – naproti hl. vchodu, přístup 5–22 h)
 • Bolevecká 30 (v přízemí kolejí, přístup non-stop – ve večerních hodinách po domluvě na vrátnici)
 • Nádražní 9 (dočasně přemístěn z horního vestibulu Hlavního nádraží ČD do přízemí vedle parkoviště, přístup 3:45–23:00 hod.)

Knižní boxy nejsou vhodné z důvodu možného poškození pro vracení knih s přílohami jako jsou CD nebo DVD, ani pro příliš tenké dokumenty typu letáků, děkujeme za pochopení.

Volný výběr knih

se nachází ve 2. patře hlavní budovy. Knihy zde umístěné jsou přístupné k přímému zapůjčení i k objednání prostřednictvím elektronického katalogu (za úplatu, viz ceník). Na všechny knihy z volného výběru, které jsou právě vypůjčené, si také můžete zadávat rezervace prostřednictvím svého konta v elektronickém katalogu; tyto rezervované i objednané knihy potom vyzvedáváte v přízemí u výpůjčního pultu. Při přímém zapůjčení si čtenář ve volném výběru knih sám vybere požadovanou knihu z police. Pokud bude na knihovní jednotku zadána objednávka, nebude její vypůjčení umožněno jinému uživateli než tomu, který si ji objednal, i kdyby ještě nebyla z volného výběru vyexpedována. Knihy jsou zařazeny ve skupinách 0–9 podle vědních oborů; v jednotlivých dílčích částech pak podle formátu, který tvoří první část signatury zleva (31A, 31B, 32A, 391A a 392A) a poté podle pořadového čísla signatury vzestupně. Beletrie v sále beletrie je řazena abecedně dle příjmení autorů. K orientaci vám slouží:

 • elektronický katalog, ve kterém zvolíte bázi pro vyhledávání Volný výběr knih a ze seznamu exemplářů pod tlačítkem Objednat zjistíte ve sloupci umístění, pod jakým číslem oboru se požadovaná kniha nachází a její signaturu
 • závěsný orientační systém
 • barevné rozlišení regálů podle vědních oborů

Výpůjčky se realizují u východu z volného výběru knih buďto prostřednictvím služby výpůjčního pultu , nebo prostřednictvím Self-checku. Půjčené knihy se vždy vrací v přízemí v návratovém automatu nebo u výpůjčního pultu. Pravidla užívání volného výběru knih stanovují Podmínky půjčování. Rozmístění vědních oborů – viz plánek.

Video na nosičích VHS si můžete objednat do některé ze studoven a po vyzvednutí přehrát na přehrávači, který je umístěn ve Věži umění. Nosiče VHS vracejte opět ve studovně, kde jste si je půjčili.

Výpůjční pult

se nachází v přízemí hlavní budovy vpravo. U výpůjčního pultu:

 • vyzvedáváte si dokumenty objednané a rezervované prostřednictvím elektronického katalogu, které si pak vypůjčíte prostřednictvím Self-checku
 • vracíte prostřednictvím návratového automatu všechny zapůjčené dokumenty včetně přímo zapůjčených ve volném výběru knih
 • hlásíte ztrátu nebo poškození půjčeného dokumentu
 • prostřednictvím Self-checku můžete prodlužovat výpůjční lhůtu výpůjček (za podmínek stanovených knihovním řádem též telefonicky) nebo platit poplatky (hotově i kartou)
 • objednáváte reprografické služby včetně služby „Document delivery“ (expresní zprostředkování kopií článků z časopisů prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny)

Meziknihovní výpůjční služba (MS)

Služba je určena čtenářům, veřejným knihovnám a dalším institucím. Garantem meziknihovních služeb je výpůjční pult. Poskytování MS se řídí Vyhláškou o MS v ČR, interní směrnicí č. S-5/2010 a platným ceníkem služeb. Přeje-li si čtenář využít meziknihovní službu, stačí vyplnit online formulář.

Vaše údaje

Bibliografické údaje o výpůjčce

Fotogalerie