Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. knihovnou, která plní funkci krajské knihovny. Zajišťuje plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které jsou v zákoně č. 257/2001 Sb. definovány jako: „ … funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.“

Jsou realizovány formou služeb, jejichž rozsah může být v jednotlivých regionech různý a závisí na konkrétním stavu systému knihoven, jejich poptávce a především úrovni finančního zajištění. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (viz Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v souladu s oborovými standardy, podpora účinné dělby práce a koordinace odborných knihovnických činností a efektivní využití veřejných finančních prostředků.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje vykonává tyto regionální funkce:

  • koordinace regionálních knihovnických činností v úzké spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje, s Národní knihovnou ČR a Ministerstvem kultury ČR
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • statistika knihovnických činností
  • ediční činnost knihovnicko-metodického zaměření
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Další funkce přenesla smluvně na pověřené knihovny:

  • nákup a zpracování knihovních fondů pro veřejné knihovny regionu pořízených z prostředků kraje, případně provozovatelů (ob­cí)
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • poradenská a konzultační činnost
  • doškolování knihovníků neprofesionálních knihoven

V Plzeňském kraji poskytují regionální funkce na základě smluvního ujednání tyto pověřené knihovny:

Adresář knihoven online

Legislativa, normy, doporučení

Knihovní zákon č. 257/2001 Sb.

Prováděcí předpisy ke knihovnímu zákonu

Doporučení ke knihovnímu zákonu

Další legislativní dokumenty

Plné texty legislativních dokumentů a Sbírka zákonů

Právní předpisy související s činností knihoven na stránkách MK ČR

Knihovní zákon historicky

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (s platností od 23. 8. 2021), (pdf, 226 kB)

Ke stažení