I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1.

Právní zakotvení

 1. Knihovní řád (dále jen KŘ) je vydán v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a na základě Zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a řídí se dále následujícími právními předpisy České republiky v platném znění:
  • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen „knihovní zákon“), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen „prováděcí vyhláška knihovního zákona“), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanoveni zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorsky zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 47/1965 Sb. (o omamných látkách), vyhláška č. 62/1989 Sb. (o psychotropních látkách), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Článek 2.

Poslání Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace sídlící na adrese Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň (dále jen SVK PK), je veřejnou vědeckou knihovnou s univerzálním knihovním fondem, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb zejména pro Plzeňský kraj.
 2. Svými službami přispívá k naplnění práva občanů na informace a vzdělání a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k informacím, které jsou uloženy v jejím knihovním fondu, zprostředkovaně ve fondech ostatních knihoven v klasických i digitálních dokumentech.
 3. Knihovnám poskytuje poradenské služby v oborech knihovnictví, vědecké informace a automatizace knihovnických procesů.

 

Článek 3.

Vymezení pojmů

 • Absenční výpůjčka je výpůjčka, která umožňuje řádně registrovanému uživateli služeb SVK PK, aby knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval i mimo prostory SVK PK.
 • Historický fond je knihovní fond sestávající z historických dokumentů, které vznikly do roku 1860 nebo mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu, popřípadě jiný knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu, pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpisu.
 • Knihovní fond je organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor veškerých knihovních jednotek, které SVK PK zpřístupňuje svým uživatelům (viz čl. 4. KŘ)
 • Knihovní jednotka je jakákoli samostatně evidovaná jednotka v knihovním fondu SVK PK.
 • Konzervačním fondem knihovní fond sestávající z knihovních jednotek, které knihovna získala jako příjemce povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu. Tento fond podléhá speciálním ochranným a bezpečnostním podmínkám.
 • Meziknihovními službami se rozumí soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní jednotky bez ohledu na místo jejich uložení (viz čl. 19. KŘ)
 • Návštěvníkem a uživatelem služeb SVK PK je každá osoba, která vstoupí do budov SVK PK za účelem využití některé ze služeb nebo akcí SVK PK dostupných i bez registrace dle čl. 10 KŘ nebo za účelem využití služeb externích poskytovatelů podle čl. 12 KŘ. Návštěvníkem je i osoba vstupující do objektů SVK PK pro služební či soukromé jednání se zaměstnanci SVK PK nebo jako doprovod uživatele. Návštěvník svým vstupem do prostor SVK PK vstupuje do smluvního vztahu s SVK PK a souhlasí s podmínkami tohoto KŘ.
 • Ostatními dokumenty se v tomto KŘ rozumí knihovní jednotky jako audiokazety nebo videokazety, CD, DVD a další typy nosičů, které ke svému provozu vyžadují dodatečné elektronické zařízení. K těmto dokumentům se řadí i textové dokumenty, které jsou těmito ostatními dokumenty doprovázeny (například jazykové učebnice s přílohou na CD).
 • Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, která je možná pro uživatele služeb SVK PK pouze ve vymezených prostorách SVK PK.
 • Referenční služby poskytují informace o službách jiných informačních institucí.
 • Self-check je samoobslužný výpůjční systém, technické zařízení, které umožňuje uživatelům knihovny evidenci výpůjček tak, že snímá data z RFID čipů nebo čárové kódy umístěné na uživatelském průkazu a v půjčovaných knihách.
 • Služby knihovny zahrnují služby zajišťované přímo SVK PK (např. využití knihovního fondu, technického vybavení studoven atd.)
 • Služby externích poskytovatelů služeb zahrnují služby poskytované externími poskytovateli služeb (např. občerstvení, přednáška atd.).
 • Specializovaný fond je knihovní fond sestávající z knihovních jednotek určitého, zpravidla oborového zaměření.
 • Uživatel SVK PK je každý, kdo využívá jakoukoliv službu poskytovanou SVK PK. Uživatel, který není registrován dle čl. 10. KŘ, smí využívat služby v SVK PK pouze v omezeném režimu, zpravidla jako uživatelé skupiny 2 (viz čl. 7. KŘ). Uživatel vstupuje do smluvního vztahu s SVK PK.
 • Uživatelský/Čtenářský průkaz je doklad sloužící k identifikaci registrovaného uživatele v prostorech SVK PK. Pod pojmem uživatelský průkaz se zde rozumí i Plzeňská karta a JIS karta používaná jako identifikační průkaz uživatele. (viz čl. 10. KŘ)
 • Volný výběr je část bezprostředně přístupného knihovního fondu, která slouží k absenčnímu půjčování s nebo bez zprostředkování knihovníkem.
 • Vzácný dokument je dokument velké hodnoty či ceny (starý tisk, bibliofilie, unikát apod.).
 • Zvuková kniha je nahrávka literárních děl všech žánrů nahrané na zvukových nosičích – audiokazetách a CD, CD-ROM atd.

 

Článek 4.

Knihovní fond

 • Vlastní knihovní fond tvoří knihy, časopisy, patentová dokumentace, české technické normy, hudebniny, mapy a další informační prameny, které mohou mít formu klasických tiskovin nebo ostatních dokumentů, jakými jsou zvukové kazety a audiovizuální dokumenty, gramofonové desky, kompaktní disky CD, CD-ROM, DVD, exlibris, veřejné datové sítě, mikrofilmy, mikrofiše a další.
 • K vyhledávání informací má SVK PK k dispozici elektronický katalog, naskenované katalogy, domácí i zahraniční elektronické báze dat, přístupy do veřejných datových sítí, klasické lístkové katalogy, bibliografické soupisy a kartotéky, jimiž zprostředkovává informace o vlastním knihovním fondu, o knihovních fondech jiných knihoven a poskytuje faktografické informace.
 • Při doplňování a zpřístupňování knihovních jednotek se SVK PK zaměřuje na tradiční obory, které region charakterizují. V těchto oborech (zejména ve strojírenství, potravinářství, průmyslu stavebních hmot a keramiky, výrobě a distribuci energií, hutnictví) a dále pak v oblasti bibliografického podchycení regionální produkce dokumentů a regionální publikační činnosti plní i úkoly v celostátním rozsahu. Shromažďuje a zpřístupňuje literaturu s důrazem na obory, které jsou přednášeny na Západočeské univerzitě v Plzni, Lékařské fakultě UK v Plzni a Metropolitní univerzitě.
 • Z hlediska geografického a jazykového SVK PK shromažďuje ve svých knihovních fondech zejména knihovní jednotky:
  a) vydané regionálními vydavateli, tj. takové, jejichž vydavatel má sídlo v Plzeňském kraji. Dokumenty z bývalých okresů Plzeňského kraje shromažďuje v relativní úplnosti prostřednictvím povinného výtisku;
  b) vydané vydavateli se sídlem v ČR včetně dokumentů vydaných v jiných jazycích než v češtině, ostatní regionální dokumenty (tj. dokumenty o západních Čechách, autorů, kteří se v západních Čechách narodili, žili zde nebo zemřeli, nebo dokumenty o osobnostech regionu a regionu samém vydané jinde), jakož i dokumenty vydané v zahraničí v českém jazyce. Tyto dokumenty knihovna shromažďuje v dostupné úplnosti;
  c) vydané v zahraničí ve výběru podřízeném profilu knihovního fondu především ve světových jazycích.
 • Nevidomým a slabozrakým spoluobčanům poskytuje speciální služby Knihovna pro nevidomé, která je součástí SVK PK.
 • SVK PK zpřístupňuje knihovní jednotky rakouské provenience, pořízené v rámci partnerské spolupráce s Österreichische Kulturforum Prag (Rakouské kulturní fórum v Praze) a z rozpočtu SVK PK, které zprostředkuje uživatelům na specializovaném pracovišti.
 • SVK PK zpřístupňuje knihovní jednotky německé provenience, pořízené v rámci partnerské spolupráce s Goethe-Institut Prag (Goethe-Institut v Praze) a z rozpočtu SVK PK, které zprostředkuje uživatelům na specializovaném pracovišti.
 • SVK PK zpřístupňuje knihovní jednotky britské provenience, pořízené z rozpočtu SVK PK, které zprostředkuje uživatelům na specializovaném pracovišti.

 

Článek 5.

Služby

 1. Své knihovní fondy zpřístupňuje knihovna prostřednictvím výpůjčních, informačních a speciálních služeb na těchto pracovištích:
  • hlavní budova
  • Knihovna pro nevidomé (viz čl. 28. KŘ)
  • Anglická knihovna (viz čl. 29. KŘ)
  • Německá a Rakouská knihovna (viz čl. 30. KŘ)
  • Románská knihovna (viz čl. 31. KŘ)

  Služby SVK PK se dělí na:

  a) výpůjční služby

  • absenční výpůjčky;
  • prezenční výpůjčky;
  • výpůjčky v rámci vnitrostátní meziknihovní služby (dále MS) jiným knihovnám a z jiných knihoven;
  • výpůjčky mezinárodní meziknihovní služby (dále MMS) jiným knihovnám a z jiných knihoven;
  • výpůjčky vzácných dokumentů a vybraných částí historických fondů podléhajících zvláštnímu režimu (na základě stanovených podmínek v badatelské studovně, viz čl. 23. KŘ);
  • cirkulační výpůjční služby časopisů;
  • rezervování knihovních jednotek.

  b) informační služby

  • orientační a knihovnické informace (poradenská služba);
  • bibliografické a faktografické informace ústní;
  • referenční služby;
  • bibliografické soupisy;
  • rešerše;
  • využití terminálů veřejného elektronického katalogu pro vlastní knihovní fondy;
  • využití služeb mezinárodní datové sítě internet;
  • studium multimediálních bází dat;
  • studium mikrofilmů a mikrofiší;
  • informační zdroje z CD-ROM a vzdálených databází.
  • exkurze s odborným výkladem o službách SVK PK
  • přednášky v rámci informační výchovy

  c) ostatní speciální služby

  • poradenské služby pro knihovny Plzeňského kraje;
  • pořizování tiskových rozmnoženin vyžádaných náhradou za výpůjčku;
  • služby v rámci kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny (dále VPK) (viz příloha č. 3 KŘ VPK);
  • konzultační služby při zavádění automatizace knihovnických procesů;
  • zásilka vypůjčených dokumentů prostřednictvím vybraného dopravce.

  d) propagační služby

  • pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí;
  • programy pro školy;
  • pořádání přednášek, besed a jiných akcí pro uživatele.
 2. Podle § 15, odst. 1, písmena i) Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dokumentů k této věci schválených Radou nebo Zastupitelstvem Plzeňského kraje koordinuje a poskytuje regionální služby knihovnám Plzeňského kraje.
 3. SVK PK poskytuje své služby diferencovaně a podle zaměření a specifických úkolů jednotlivých pracovišť knihovny.

 

Článek 6.

Ceny služeb a jejich platby

 1. Ceny služeb, finanční náhrady, náhrady škod, výše registračních, manipulačních poplatků, smluvních pokut a záloh jsou stanoveny v Ceníku služeb, který je nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu jako příloha č. 1 a jsou cenami smluvními. SVK PK si vyhrazuje právo ceny v průběhu doby aktualizovat.
 2. V případě služeb, poskytovaných v rámci kooperačního systému VPK prostřednictvím softwaru VPK, jsou služby poskytovány podle Knihovního řádu VPK (viz příloha č. 3 KŘ) a účtovány dle aktuálního Ceníku služeb VPK (viz příloha č. 4 KŘ).
 3. Základní služby poskytuje SVK PK podle § 4 odst. 2 knihovního zákona bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
 4. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. V rámci poskytování těchto služeb může SVK PK požadovat finanční zálohy.

 

Článek 7.

Uživatelé

 1. Uživatelé služeb SVK PK jsou registrované osoby, a to v následujících skupinách:
  • Skupina 1 – uživatelé prezenčních a absenčních služeb
  • Skupina 2 – uživatelé prezenčních služeb (roční registrace, jednorázová registrace)
  • Skupina 3 – kolektivní uživatelé
  • Skupina 4 – knihovny v systému MS
 2. Uživatelé služeb SVK PK jsou i neregistrované osoby.
 3. Všichni uživatelé vstupem do prostor SVK PK vstupují do smluvního vztahu s SVK PK a jsou povinni se řídit ustanoveními toho Knihovního řádu.

 

Článek 8.

Podmínky registrace uživatele

 1. Podepsáním registrace je uzavřena mezi uživatelem a SVK PK smlouva o poskytování služeb nabízených SVK PK.
 2. Uživatelem služeb knihovny se může stát osoba starší 12 let. Osoba starší 15 let se stává uživatelem služeb knihovny po předložení platného občanského průkazu nebo obdobného dokladu totožnosti a souhlasným vyplněním přihlášky/smlouvy. Při registraci osoby mladší 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který se prokáže platným dokladem totožnosti. Svým podpisem přebírá veškerou odpovědnost za výpůjčky a poplatky za poskytnuté služby jím zastupované osobě. Uživatelé, kteří nesdělí při registraci všechny požadované údaje, mohou využívat služeb SVK PK pouze v prezenčním režimu.
 3. Cizí státní příslušníci se mohou stát uživateli SVK PK po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu a vyplnění přihlášky (prohlášení) uživatele. Občané členských států EU po předložení platného dokladu totožnosti a vyplnění přihlášky (prohlášení) uživatele. U občanů členských států EU knihovna požaduje kontaktní adresu na území ČR.
 4. Uživatelem SVK PK se mohou stát právnické osoby po předložení příslušných dokladů prokazujících jejich existenci (IČO, živnostenský list apod.). Registrovat se do SVK PK může v případě právnických osob osoba, která je jednatelem či statutárním zástupcem společnosti, dle obchodního rejstříku, nebo je k tomuto úkonu jednatelem nebo statutárním zástupcem zmocněna.
 5. Uživatelem se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním a vydáním uživatelského průkazu. Registrace se provádí uložením osobních údajů do databáze registrovaných uživatelů knihovny.
 6. Podepsáním přihlášky/smlouvy stvrzuje uživatel/zákonný zástupce svůj souhlas s evidencí osobních údajů a potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen se zněním tohoto Knihovního řádu a jeho příloh a zavazuje se všechna jeho ustanovení dodržovat.
 7. Nárok na 50% slevu z registračních poplatků SVK PK mají:
  • studující denního studia do 26 let na základě předložení potvrzení o studiu;
  • důchodci od 70 let na základě OP;
  • TP, ZTP občané na základě předloženého průkazu.
  • invalidé na základě předložení rozhodnutí o částečném nebo plném invalidním důchodu.
 8. Registrovaný uživatel může kdykoli SVK PK písemně požádat o zrušení své registrace. Pokud SVK PK nemá vůči takovému uživateli pohledávky, žádosti bezodkladně vyhoví. U osob mladších 15 let musí o zrušení registrace písemně požádat zákonný zástupce.

 

Článek 9.

Ochrana osobních údajů uživatelů a návštěvníků SVK PK

 1. SVK PK je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako organizace, která je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatelé svojí registrací v SVK PK souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých SVK PK, se sídlem Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň, IČ 00078077. SVK PK je správcem těchto osobních údajů podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány a zpracovávány zejména za účelem plnění smluvního vztahu mezi uživatelem a SVK PK, dále z důvodu zajištění ochrany majetku zřizovatelem SVK PK a za účelem zkvalitnění a zrychlení služeb poskytovaných SVK PK. SVK PK je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů do té doby, než uživatel sdělí SVK PK písemně svůj nesouhlas se zpracováním těchto údajů, nebo do dvou let od skončení platnosti uživatelského průkazu, pokud bude mít uživatel k tomuto datu vypořádány všechny závazky k SVK PK. I po vypořádání takových závazků jsou osobní údaje bývalých uživatelů archivovány podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Odpovědné zpracování osobních údajů a jejich ochrana před zneužitím je povinností všech pracovníků SVK PK, kteří tyto údaje zpracovávají a využívají.
 4. Z důvodu bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků knihovny a ochrany majetku knihovny jsou vybrané veřejné prostory sledovány kamerovým systémem se záznamem. Záznam o pohybu návštěvníků je archivován po dobu 7 dnů.
 5. Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů a návštěvníků sleduje kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním svého pobytu, což stvrzuje svým podpisem při registraci. Návštěvník, který není registrován, souhlasí se sledováním svého pobytu svým vstupem do objektu SVK PK. SVK PK se při pořizování záznamů kamerovým systémem zavazuje dodržovat zásadu přiměřenosti, přičemž účelem pořizování těchto záznamů je zejména nezbytná ochrana práv a právem chráněných zájmů SVK PK, ale i ochrana práv a právem chráněných zájmů uživatelů a ostatních návštěvníků SVK podle § 5 odst. 2) písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 6. V případě podezření z páchání trestné činnosti nebo závažného porušování tohoto Knihovního řádu jsou osobní údaje, případně záznamy z kamerového systému předány orgánům činným v trestním řízení ČR.
 7. Další informace o kamerovém systému SVK PK je možné poskytnout na elektronické adrese: gdpr@svkpk.cz nebo na adrese: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, ředitelství, Smetanovy sady 179/2, 301 00.
 8. SVK PK zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Aktualizaci zpracování osobních údajů uvádíme v příloze č. 6 KŘ.

 

Článek 10.

Uživatelský průkaz a databáze uživatelů

 1. Registrací se rozumí ověření totožnosti žadatele a uložení předepsaných osobních údajů do evidence uživatelů knihovny. Uživatele je odpovědný za poskytnutí přesných a aktualizovaných osobních údajů. Na veškerá osobní data uživatelů, uložená v databázi, se vztahuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatelský průkaz je vydán po zaregistrování ověřených osobních údajů uživatele (s výjimkou dle Přílohy č. 6 a Přílohy č. 9 tohoto KŘ), jimiž jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a adresa pobytu cizince na území ČR, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, pokud tímto státem není ČR, dále průkaz ZTP/P nebo potvrzení očního lékaře pro registraci zrakově znevýhodněných uživatelů Knihovny pro nevidomé. V případě osoby mladší 15 let budou zároveň registrovány výše uvedené osobní údaje zákonného zástupce. U těchto údajů je nutné z důvodu registrace strpět jejich zpracování.
 3. Nepovinné/doplňkové údaje jsou: adresa uživatele pro posílání zpráv, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, telefonní číslo (s výjimkou čl. I., odst. 2 Přílohy č. 6), e-mailová adresa (s výjimkou čl. I., odst. 2 Přílohy č. 6), akademické tituly, údaje pro stanovení výše registračního poplatku (student, důchodce a držitel průkazu TP a ZTP).
 4. Jako uživatelský průkaz je možné v SVK PK použít i Plzeňskou kartu vydávanou Plzeňskými dopravními podniky, a.s. (dále jen PMDP) a JIS kartu vydávanou Západočeskou univerzitou v Plzni (dále jen ZČU)
 5. Pokud uživatel odmítne sdělit kterýkoli z osobních údajů, poskytne SVK PK uživatelé veškeré služby pouze prezenční formou.
 6. Doplňkové osobní údaje jsou uživatelem sdělovány dobrovolně a slouží k usnadnění komunikace uživatele s knihovnou. Databáze uživatelů může být využívána pouze k činnostem přímo spojeným s užíváním služeb SVK PK.
 7. 8. Osobní údaje uživatele jsou v databázi uživatelů uchovávány do vypořádání všech závazků uživatele ke knihovně. Po vypořádání takových závazků jsou osobní data bývalých uživatelů archivována podle ustanovení Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 24 měsíců. Poté jsou údaje skartovány.
 8. Uživatelský průkaz opravňuje držitele k opakovanému využívání služeb všech veřejně přístupných pracovišť SVK PK, vyjma Knihovny pro nevidomé.
 9. Uživatelský průkaz se vydává na dobu neurčitou. Po zaplacení registračního poplatku je aktivován na dobu jednoho roku ode dne vystavení. Po uplynutí této lhůty lze na požádání uživatele jeho platnost prodlužovat, a to vždy o další rok. Při prodloužení platnosti průkazu se ověřují osobní údaje uživatele stejně jako při jeho vystavení. U osob mladších 15 let je proto nutná osobní účast zákonného zástupce.
 10. Podmínkou využití služeb SVK PK je předložení platného uživatelského průkazu a načtení jeho identifikačního kódu (čárového kódu nebo čipu).
 11. Uživatel je povinen oznámit SVK PK bez zbytečného odkladu každou změnu registrovaných osobních údajů, zejména příjmení a bydliště, a to při nejbližší návštěvě SVK PK.
 12. Každý uživatel může mít pouze jeden platný uživatelský průkaz. Průkaz je nepřenosný na jiné osoby a jeho majitel odpovídá v případě zneužití za všechny škody, které tím knihovně vznikly. Při nedodržení této podmínky může být uživateli registrace zrušena.
 13. Případnou ztrátu uživatelského průkazu SVK PK je uživatel povinen neprodleně oznámit knihovně, přičemž mu bude vystaven za poplatek náhradní průkaz. Vydáním nového průkazu ztrácí dříve vystavený průkaz platnost. V případě ztráty uživatelského průkazu a jeho zneužití jinou osobou, majitel tohoto průkazu odpovídá za všechny škody, které tím knihovně vznikly.
 14. V případě ztráty Plzeňské karty, která slouží jako uživatelský průkaz v SVK PK, si musí čtenář zajistit vydání nové Plzeňské karty u PMDP, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nahlášení její ztráty pracovníkům SVK PK. V opačném případě bude SVK PK postupovat dle bodu 13 čl. 10. KŘ.
 15. V případě ztráty JIS karty, která slouží jako uživatelský průkaz v SVK PK, si musí čtenář zajistit vydání nové JIS karty na příslušném pracovišti ZČU, a to nejpozději do 4 dnů ode dne nahlášení její ztráty pracovníkům SVK PK. V opačném případě bude SVK PK postupovat dle bodu 13 čl. 10. KŘ.
 16. V případě, kdy se uživatel nemůže při využívání služeb SVK PK prokázat platným uživatelským průkazem (např. z důvodu zapomenutí, ztráty průkazu nebo v případech uvedených v čl. 10. KŘ, body 14 a15), je potřeba provést ověření uživatele na daném pracovišti SVK PK. Toto ověření je zpoplatněno (viz příloha č. 1 KŘ).
 17. Plzeňská karta je majetkem PMDP. Manipulaci s Plzeňskou kartou (aktivace, vystavení duplikátu, nahlášení ztráty nebo změn údajů uvedených na Plzeňské kartě, blokování, dobíjení) provádí její držitel v Zákaznickém centru PMDP. K této manipulaci nemá SVK PK oprávnění ani technické možnosti. Při zjištění, že uživatel předložil cizí Plzeňskou kartu, si SVK PK vyhrazuje právo odmítnout poskytování svých služeb a je oprávněna tuto kartu zadržet a  zjištěnou skutečnost ohlásit PMDP.
 18. JIS karta je majetkem ZČU. Manipulaci s JIS kartou (aktivace, vystavení duplikátu, nahlášení ztráty nebo změn údajů uvedených na JIS kartě, blokování, dobíjení) provádí její držitel v Centru informatizace a výpočetní techniky (CIV). K této manipulaci nemá SVK PK oprávnění ani technické možnosti. Při zjištění, že uživatel předložil cizí JIS kartu, si SVK PK vyhrazuje právo odmítnout poskytování svých služeb a je oprávněna tuto kartu zadržet a zjištěnou skutečnost ohlásit ZČU.
 19. Předložení uživatelského průkazu vydaného jinému uživateli s úmyslem uvést knihovnu v omyl a obohatit se, může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění nebo jako trestný čin podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a podezření z takového jednání bude oznámeno příslušným orgánům.

 

Článek 11.

Jednorázový vstup

 1. 1. Fyzické osobě, která splňuje podmínky registrace uživatele uvedené v čl. 8. KŘ, bude umožněn jednorázový vstup do SVK PK za účelem využití prezenčních služeb knihovny po zaplacení příslušného administrativního poplatku. Takový uživatel se prokáže platným dokladem totožnosti (viz body 1 a 2 čl. 8. KŘ), na jehož základě je mu vystaven uživatelský průkaz platný do konce provozní doby v daném kalendářním dnu. Databáze uživatelů registruje jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého nebo přechodného pobytu uživatele. Na takového uživatele se přiměřeně vztahují všechna ustanovení tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 12.

Podmínky pro využívání služeb SVK PK a návštěvy SVK PK

 1. Uživatelé i návštěvníci SVK PK jsou povinni:
  a) prokázat se v prostorech knihovny na požádání pracovníkům SVK PK nebo ostraze objektu SVK PK (viditelně označeni jmenovkou, případně uniformou) uživatelským průkazem a sdělit účel návštěvy;
  b) zachovávat důstojnost, klid, pořádek a čistotu ve všech prostorech knihovny a podřídit se pokynům a upozorněním ze strany pracovníků knihovny;
  c) zacházet šetrně s majetkem knihovny, dodržovat právní řád ČR, Knihovní řád a předcházet škodám. Způsobené škody a případné náklady s nimi spojené jsou povinni uhradit podle příslušných ustanovení občanského, případně obchodního zákoníku, souvisejících předpisů a tohoto Knihovního řádu;
  d)odložit si v šatně svrchní oděv a objemná zavazadla (tašky, batohy, aktovky, kabelky apod. přesahujíc značně rozměry formátu papíru A3) v samoobslužných uzamykatelných skříňkách, využívají-li služeb volného výběru knih nebo studoven v budově (čítárna časopisů, všeobecná a speciální studovna a badatelská studovna). Skříňky slouží registrovaným uživatelům knihovny. Uzamykatelné skříňky nejsou určeny pro ukládání cenností. Za věci takto uložené SVK PK odpovídá jen v rozsahu daném občanským zákoníkem. Veškeré škody je uživatel povinen nahlásit SVK PK písemně nejpozději do 15 dnů, jinak jeho nárok zaniká. Při odchodu z knihovny je uživatel povinen skříňku uvolnit. V případě, že si návštěvník z uzamykatelné skříňky do 1 týdne své věci nevyzvedne, bude skříňka otevřena stanovenou komisí, věci sepsány a uloženy jako ztráty a nálezy v oddělení správy a majetku SVK PK po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty jsou ztráty a nálezy předávány na oddělení ztrát a nálezů Úřadu městského obvodu Plzeň 3 (sady Pětatřicátníků 72/9, Plzeň). V případě ztráty klíče, je nutno z bezpečnostních důvodů provést výměnu celého zámku a uživatel hradí náklady na výměnu v plné výši. Veškeré náklady s tím spojené budou uživateli přeúčtovány na základě faktury od dodavatelské firmy. SVK PK neodpovídá za škodu na věcech, které byli uživateli nebo návštěvníky odloženy mimo vyhrazené prostory samoobslužných uzamykatelných skříněk. V případě uzavření knihovny z havarijních důvodů má uživatel, který skříňku neuvolnil při svém odchodu z knihovny, nárok k přístupu ke skříňce až po pominutí havarijního stavu;
  e) nevnášet do knihovny nebezpečné a výbušné látky, zbraně (vyjma příslušníků ozbrojených složek státu v době výkonu jejich služby), ani žádné omamné a psychotropní látky;
  f) nevodit a nenosit do knihovny živá zvířata s výjimkou asistenčních psů;
  g) nepohybovat se v prostorech SVK PK na kolečkových bruslích, koloběžkách, kolech apod.
 2. V prostorech SVK PK není dovoleno kouřit, a to ani elektronické cigarety.
 3. V prostorech SVK PK není dovoleno provozovat soukromou komerční činnost. Komerční činnost lze provádět pouze po dohodě se SVK PK v prostorech určených k pronajmutí (viz příloha č. 1 KŘ).
 4. Prostory knihovny nelze využívat ke shromážděním, schůzím, politickým a náboženským agitacím bez souhlasu ředitele knihovny.
 5. V prostorech určených k poskytování služeb není dovoleno používat mobilní telefony a další zařízení způsobující hluk.
 6. V SVK PK poskytují některé služby externí poskytovatelé služeb (např. občerstvení). Tyto služby jsou určeny uživatelům, návštěvníkům a zaměstnancům SVK PK. Poplatky za využití těchto služeb si stanovují externí poskytovatelé služeb. Využívat tyto služby je možné pouze v prostorech určených k poskytování těchto služeb. Za tyto služby nese plnou odpovědnost externí poskytovatel služeb.
 7. V případě využívání služeb externích poskytovatelů služeb v objektech SVK PK se uživatelé, návštěvníci a zaměstnanci SVK PK řídí také zvláštními pravidly provozu těchto poskytovatelů. Pravidla jsou umístěna v prostorách vyhrazených pro tyto služby, nebo na přístrojích, které tuto službu poskytují. Za jejich odpovídající umístění a aktualizaci odpovídají provozovatelé externích služeb. S platnými pravidly provozu služeb u externích poskytovatelů souhlasí jejich uživatel při vstupu do těchto vymezených prostor nebo při manipulaci s přístroji ve vlastnictví externího poskytovatele služeb.
 8. Při opouštění prostor volného výběru knih a SVK PK prochází uživatel (návštěvník) RFID branami. Pokud RFID brány budou signalizovat vynášení nedeaktivované knihovní jednotky, poskytne uživatel (návštěvník) pracovníkům SVK PK veškerou svoji součinnost k odstranění příčiny tohoto signalizování. Uživatel/návštěvník, který bude přistižen při trestném činu nebo bezprostředně poté, bude příslušnými pracovníky SVK PK zadržen a následně předán orgánům činným v trestním řízení ČR.

 

Článek 13.

Pravidla pro používání výpočetní techniky s přístupem na internet a k elektronickým informačním zdrojům

 1. Způsob práce uživatele s výpočetní technikou je přesně vymezen na příslušném pracovišti.
 2. Uživatelé pracují s výpočetní technikou samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows nebo Linux a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 3. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.
 4. Uživatelům není dovoleno:
  a) používat výpočetní techniku umístěnou v jednotlivých provozech knihovny k jiným účelům než ke kterým je určena;
  b) pokusit se získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud by se tak stalo, a to i v důsledku hardwarové nebo softwarové chyby systému, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovníkům SVK PK;
  c) poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám. Provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, když jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům (například se zapomene odhlásit ze svého poštovního účtu apod.);
  d) používat jiné programové vybavení než to, které je mu SVK PK dáno k dispozici, zejména nesmí při práci používat vlastní programy;
  e) kopírovat a distribuovat operační systémy SVK PK a nainstalované aplikace, programy a báze dat, nebo jejich části; systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických informačních zdrojů nebo jeho podstatné části;

  f)
  šířit nelegální programové vybavení, tj. takové, které nebylo získáno nebo není používáno v souladu se zákony a licenčními podmínkami;
  g) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, jakož i chod a výkonnost sítě, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, rovněž používat síť k neregistrovaným nemonitorovaným přístupům do jiných sítí či k šíření počítačových virů;
  h) zasahovat do konfigurace a nastavení počítače.
 5. Provoz datových sítí SVK PK může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické (hardwarové nebo softwarové) údržby, případně z jiných závažných důvodů.
 6. Knihovna nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním hardwaru nebo softwaru, vzniklé v souvislosti s užíváním výpočetní techniky v SVK PK.
 7. Internet je v SVK PK zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hry, hazardní i jiné, a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy.
 8. Uživatel musí respektovat všechny zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Získané informace/dokumenty není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu, a bude je využívat výhradně pro k nekomerční účely (výuka, studijní nebo vědecké účely a pro vlastní osobní potřebu). V případě služby užití děl jejich elektronickým sdělováním v internetovém prostředí je uživatel oprávněn díla pouze číst a je navíc výslovně zakázáno také stahování a ukládání dokumentů v elektronické nebo papírové podobě.
 9. Bezplatný přístup na internet mohou využívat pouze registrovaní uživatelé SVK PK s platným uživatelským průkazem nebo s uživatelským průkazem platným do konce provozní doby v daném kalendářním dnu (dále průkaz jednorázového vstupu, viz čl. 8. KŘ). Toto oprávnění není možné přenášet na další osobu.
 10. Platný uživatelský průkaz nebo průkaz jednorázového vstupu slouží k identifikaci uživatele ještě před zahájením čerpání služby. Přihlášením do sítě tak uživatel vyjadřuje souhlas s monitorováním veškeré své aktivity na prostředcích výpočetní techniky a zavazuje se dodržovat ustanovení Knihovního řádu.
 11. Knihovna negarantuje dostupnost volného počítače s bezplatným přístupem na internet prostřednictvím pevného spojení; pokud jsou všechny počítače s touto službou obsazené, uživatel vyčká do uvolnění jednoho z počítačů.
 12. Knihovna nenese odpovědnost za nefunkčnost webů třetích stran, a to ani z důvodu nekompatibility s instalovaným prohlížečem.
 13. Dostupnost internetových služeb, které vyžadují instalaci dodatečného softwaru, nemůže být nárokována.
 14. Rychlost připojení jednotlivých stanic k internetu není garantována. Nemůže být proto nárokována ani dostupnost internetových služeb, vyžadujících vyšší datovou propustnost, než jaká je k dispozici.
 15. Ve studovnách s obsluhou je základní doba bezplatného přístupu na internet 30 minut, tuto základní dobu lze na žádost uživatele prodloužit o dalších 30 minut (tj. + 30 minut), pouze za předpokladu volného počítače bez nároků dalšího uživatele.
 16. Ve studovnách s obsluhou je rozhodnutí o prodloužení přístupu k internetu mimo základní dobu plně v kompetenci pracovníka knihovny podle aktuální situace.
 17. Využívat bezplatný internet má ve studovnách s obsluhou přednostně právo uživatel SVK PK, který využívá elektronické informační zdroje (rešeršní služby), v tomto případě je využití bezplatného internetu bez časového omezení.
 18. Ve studovnách s obsluhou pořadí zájemců o oprávněný bezplatný přístup k internetu určuje při větším počtu zájemců pracovník knihovny.
 19. Tištěná stránka je zpoplatněna (viz příloha č. 1 KŘ). Uživatel je povinen dbát správného nastavení tisku (počet stran, počet kopií) a zaplatit všechny vytištěné stránky.

 

Článek 14.

Bezdrátové připojení k internetu v SVK PK

 1. V prostorách SVK PK je pro uživatele k dispozici služba bezdrátového připojení k internetu (dále jen WiFi).
 2. Pro přihlášení do sítě pomocí WiFi platí stejné uživatelské jméno a heslo jako při přihlašování do uživatelského konta.
 3. Na tuto službu není právní nárok a knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohli uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 4. Komunikace v této síti není šifrována.
 5. Knihovna není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu WiFi vyplynout vůči třetím osobám.
 6. Knihovna neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení (notebook, PDA aj.) k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím vlastního přineseného přístrojového vybavení.

II. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Článek 15.

Obecná ustanovení o výpůjčkách

 1. Půjčování knihovních fondů se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto Knihovním řádem.

 

Článek 16.

Ustanovení SVK PK pro půjčování knihovních jednotek

 1. O výpůjčce knihovních jednotek rozhoduje SVK PK. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním SVK PK, s ohledem na konzervační charakter vybrané části fondu, a obecnými požadavky na ochranu knihovních fondů.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují:
  a) knihovní jednotky pro SVK PK nenahraditelné, které by mohly být ohroženy ztrátou nebo poškozením (např.: označené knihovní celky, tisky vydané do roku 1918);
  b) knihovní jednotky náležející do konzervačního fondu získané tzv. povinným výtiskem podle zvláštního právního předpisu (periodika včetně novin, regionální publikace);
  c) knihovní jednotky potřebné k dennímu provozu SVK PK (např.: knihovní jednotky zařazené do příručních knihoven, knihovní jednotky určené pro služební potřebu apod.);
  d) knihovní jednotky vypůjčené ze zahraničních knihoven (MMS) nebo knihoven v ČR (MS), které stanovily půjčování ve studovně jako podmínku;
  e) některé ostatní dokumenty nebo knihovní jednotky (mikrofilmy, mikrofiše, gramofonové desky, kompaktní disky dle autorského zákona, české technické normy (Dle § 5, odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené osoby nebo se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.) a audiovizuální dokumenty na CD-ROM, DVD nebo VHS a další (Zvukové dokumenty na kompaktních discích, od jejichž nabytí knihovnou neuplynulo devět měsíců (odkladná lhůta pro absenční půjčování, viz licenční smlouva mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA, INTEGRAM, platná od 2.1.2004). Z dikce § 37 zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, dále vyplývá zákaz půjčování audiovizuálních dokumentů, což je nutné v případě SVK PK vztáhnout na CD-ROM, DVD, které jsou současně nosiči zvuku i obrazu, a na audiovizuální kazety VHS.)).
  f) prohibita
 3. Tištěná periodika, která jsou v SVK PK v digitální podobě nebo na mikrofilmu, se zpřístupňují pouze na těchto nosičích. Originál je půjčen pouze prezenčně na základě výjimky udělené ředitelem na prokázaný badatelský účel. SVK PK si vyhrazuje právo této žádosti nevyhovět.
 4. Požadavky na knihovní jednotky z hlavního skladu v budově SVK PK jsou vyřizovány zpravidla za jednu hodinu. Z dislokovaných skladů v Plzni jsou knihovní jednotky dopravovány 2x denně, z mimoplzeňských depozitářů zpravidla 1x týdně, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Při objednávání žádané knihovní jednotky pracovník SVK PK sdělí uživateli nejbližší termín pro vyzvednutí knihovní jednotky. Informace je též v elektronickém katalogu.
 5. Studium vzácných dokumentů a vybraných částí historických fondů je upraveno samostatným režimem. Knihovní jednotky jsou uloženy v klimatizovaném depozitáři, a proto jsou předkládány ke studiu pouze v klimatizované badatelské studovně. Uživatel je povinen řídit se řádem badatelské studovny a pokyny pracovníka badatelské studovny (viz čl. 23. KŘ).

 

Článek 17.

Absenční výpůjčky

 1. Uživatelé si mohou zapůjčit knihovní jednotky z knihovního fondu uložené v uzavřených skladech nebo ve volném výběru v hlavní budově SVK PK. Volný výběr se nalézá v hlavní budově SVK PK (Smetanovy sady 179/2) ve 3. NP nebo v oddělení zahraničních knihoven (nám. Republiky 105/12). Knihovní jednotky v režimu volného výběru jsou určeny k přímému zapůjčení i objednání (za úplatu).
 2. Objednávce knihovní jednotky předchází přihlášení uživatele do svého konta v elektronickém katalogu v knihovně nebo prostřednictvím internetu. Uživatel se přihlašuje číslem svého uživatelského průkazu a heslem. Heslo je povinen si každý uživatel následně změnit. Počátečním heslem je datum narození ve formátu dd.mm.rrrr, uživatelům doporučujeme je po prvním přihlášení změnit. (Heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo: minimálně 6 znaků dlouhé, obsahující jedno velké písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak (např. @ # & $ ^ _ *, apod.)
 3. Vyhledávání v katalogu, objednávání z uzavřených skladů a zadávání rezervací provádí uživatel samostatně podle zvolených kritérií, popřípadě s pomocí pracovníků knihovny. Jsou-li všechny exempláře požadovaného titulu zapůjčeny, výpůjční systém nabízí možnost jejich rezervace. Po provedení rezervace je uživatel, v případě vrácení knihovní jednotky předchozím uživatelem, vyzván k vyzvednutí knihovní jednotky, a to e-mailovou zprávou. Stejným způsobem je uživatel vyzván k vyzvednutí knihovní jednotky, která je v době jeho objednání volná – na místě. Zrušit rezervaci čekající ve frontě požadavků může uživatel samostatně prostřednictvím svého konta. Veškeré další objednávky, rezervace a výpůjčky jsou evidovány automatizovaným výpůjčním systémem. Systém automaticky rozhoduje o přidělení konkrétních exemplářů a o tom, je-li možné výpůjčku realizovat nebo prodloužit. Knihovní jednotky, které dosud nejsou zpracované v elektronickém katalogu, se objednávají prostřednictvím papírových žádanek.
 4. Objednanou knihovní jednotku si uživatel vyzvedne ve stanoveném termínu. Lhůty vyřízení objednávek se řídí bodem 4, čl. 16. KŘ. Objednané knihovní jednotky jsou připraveny k vyzvednutí u výpůjčního pultu po dobu 8 kalendářních dnů od jejich předání ze skladu nebo volného výběru v hlavní budově SVK PK. Po stejnou dobu jsou zde připraveny rezervované knihovní jednotky po vrácení předchozím uživatelem. Po uplynutí této doby jsou připravené knihovní jednotky vyřazeny, popřípadě přiřazeny dalšímu uživateli. V případě nevyzvednutí knihovní jednotky objednané z volného výběru za úplatu je uživatel povinen uhradit částku za objednání, i když si tuto knihovní jednotku v dané lhůtě nevyzvedl.
 5. Převzetí knihovní jednotky a seznámení se s jeho výpůjční dobou stvrzuje uživatel podpisem na protokolu vytištěném výpůjčním systémem buď ve výpůjčním protokolu nebo u obslužného pultu ve volném výběru nebo jiným způsobem stanoveným SVK PK.
 6. U výpůjček realizovaných prostřednictvím samoobslužného výpůjčního zařízení (Selfchecku) umístěného v prostorách výpůjčního pultu a volného výběru knih v hlavní budově SVK PK, uživatel vytištěné potvrzení nepodepisuje, za výpůjčky však v plné míře odpovídá. Taktéž je povinen ohlásit obsluze u výpůjčního pultu všechna zjištěná poškození či nekompletnost před realizací výpůjčky v Selfchecku. Pro půjčování pomocí Selfchecku je nutný uživatelský průkaz a platné bezdlužné uživatelské konto.
 7. Po přihlášení do elektronického katalogu má uživatel prostřednictvím svého uživatelského konta možnost aktuální kontroly stavu svých výpůjček, rezervací i poplatků a možnost samostatného prodlužování absenčně půjčených knihovních jednotek.
 8. Případné poškození nebo nekompletnost půjčené knihovní jednotky je uživatel povinen neprodleně oznámit při jeho převzetí pracovníkům u výpůjčního pultu nebo obsluze ve volném výběru knih. Pokud tak neučinil, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 9. Uživatel může kdykoliv požádat o vytištění výpisu aktuálního stavu svého uživatelského konta.
 10. Pro absenční výpůjčky platí tyto limity:a) počet aktivních výpůjček 30;
  b) počet zadaných požadavků na 1 kalendářní den 20 knihovních jednotek.
 11. Uživatel může požádat o službu zaslání absenčních výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK za těchto podmínek:
  a) služba umožňuje absenčně půjčit a poslat knihy, notové materiály nebo mapy, určené k absenční výpůjčce, fondu knihovny do celkové maximální váhy 5 kg,
  b) cena zásilky se odvíjí od zvoleného způsobu doručení (viz služba Zásilka) a hradí se dobírkou při vyzvednutí,
  c) službu může využít registrovaný uživatel s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči knihovně,
  d) požadavek se posílá e-mailem, emailová adresa žadatele musí být shodná s adresou uvedenou v jeho čtenářském kontě,
  e) zasláním objednávky žadatel souhlasí s předáním jeho osobních údajů přepravci (jméno a příjmení, adresa, telefon, email, informace o identifikaci zásilky v nezbytném rozsahu),
  f) u uživatele do 15 let žádá o tuto službu zákonný zástupce,
  g) objednávka je závazná, při nevyzvednutí zásilky zaúčtuje SVK PK cenu do čtenářského konta,
  h) službu je možné využít i opakovaně, a to do limitu 30 současně evidovaných výpůjček.
  i) zaslání do zahraničí není možné.

 

Článek 18.

Absenční výpůjčky ostatních dokumentů

Při půjčování ostatních dokumentů z fondu SVK PK platí tato pravidla:

a) výpůjční lhůta textových dokumentů doprovázené statickými obrázky, zvukem a počítačovými programy na CD-ROM nebo DVD činí 14 kalendářních dnů a výpůjčka je bezplatnou službou, v případě potřeby lze výpůjčku prodloužit o dvě výpůjční období, nežádá-li dokument další uživatel;
b) výpůjční lhůta vybraných zvukových dokumentů dokumentů na zvukových kazetách (MC) a kompaktních discích (CD) činí 14 kalendářních dnů a výpůjčka je bezplatnou službou, v případě potřeby lze výpůjčku prodloužit o dvě výpůjční období, nežádá-li dokument další uživatel. Počet aktivních absenčních výpůjček je maximálně 10 exemplářů;
c) výpůjční lhůta vybraných audiovizuálních dokumentů (filmů) z fondu Německé a Rakouské knihovny činí 14 kalendářních dnů a výpůjčka je bezplatnou službou, v případě potřeby lze výpůjčku prodloužit o dvě výpůjční období, nežádá-li dokument další uživatel;
d) ostatní dokumenty na CD-ROM, DVD, CD a MC podléhají prezenčnímu výpůjčnímu režimu (viz čl. 22. KŘ);
e) z dokumentů uvedených v tomto článku KŘ, je zakázáno pořizovat kopie;
f) uživatel může požádat pracovníka knihovny o kontrolní přehrávku půjčovaného dokumentu;
g) pro půjčování těchto dokumentů platí zároveň všechna další související ustanovení Knihovního řádu.

 

Článek 19.

Meziknihovní služby v SVK PK

 1. Jestliže požadovanou knihovní jednotku nemá SVK PK ve svém fondu, zprostředkuje na žádost registrovaného uživatele výpůjčku nebo pořízení kopie části knihovní jednotky nebo článku z periodik, z jiné knihovny v ČR nebo z jiné zahraniční knihovny. Knihovna přitom postupuje podle platných právních a metodických ustanovení o meziknihovní službě (dále jen MS) a podle příslušné směrnice SVK PK.
 2. Výpůjční lhůty u knihovních jednotek zapůjčených prostřednictvím této MS stanovují individuálně půjčující knihovny, ty si také vyhrazují právo poskytnout půjčovanou knihovní jednotku pouze k prezenčnímu studiu.
 3. Uživateli jsou při realizaci MS účtovány pouze náklady poštovného (viz příloha č. 1 KŘ) a skutečné náklady za pořízení a zaslání požadovaných kopií. Uvedené náklady budou uživateli naúčtovány i v případě, že si objednané knihovní jednotky po vyzvání v určeném termínu nevyzvedne.
 4. Uživatel je povinen respektovat stanovenou výpůjční lhůtu u knihovních jednotek zapůjčených prostřednictvím MS. V případě nevrácení zapůjčené knihovní jednotky v této lhůtě je obesílán nejprve elektronickou upomínkou, pokud u registrace uvede svou emailovou adresu. Nereaguje-li uživatel na tuto upomínku, je po 7 dnech ode dne odeslání 1. upomínky (pouze elektronickou cestou) zasílána 2. upomínka a po dalších sedmi dnech 3. upomínka. 2. a 3. upomínka je zasílána písemně doporučeně, a to i bez doručení předchozí 1. upomínky. Upomínky jsou zpoplatněny dle ceníku Knihovního řádu SVK PK. Nevrácení meziknihovní výpůjčky při 1. upomínce blokuje čtenáři další poskytování absenčních služeb.
 5. V rámci využívání MS a MMS odpovídá za plnění povinností uživatele knihovna, která pro svého uživatele o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat obecná právní a metodická ustanovení o MS, příslušnou směrnici ředitele SVK PK a tento Knihovní řád.
 6. Ztráta nebo poškození knihovní jednotky zapůjčeného prostřednictvím MS se řeší dle čl. 25. KŘ a dle přílohy č. 1 KŘ.

 

Článek 20.

Výpůjční lhůty absenčních výpůjček

 1. Pro všechny uživatele platí jednotná výpůjční doba v trvání 30 kalendářních dnů, kromě výpůjček ostatních dokumentů uvedených v čl. 18. KŘ a výpůjček dle čl. 22. KŘ.
 2. Výpůjčky může vracet místo uživatele jakákoli jiná osoba.
 3. Nežádá-li knihovní jednotku další uživatel, může být výpůjčka knihovní jednotky prodloužena. Maximální délka výpůjční lhůty činí 90 dnů. Poté je povinností uživatele předložit knihovní jednotku ke kontrole a požádat o obnovení výpůjčky. O možnosti prodloužení výpůjčky rozhoduje výpůjční systém, který zároveň stanoví nový termín vrácení knihovní jednotky. Prodloužit výpůjčku může uživatel samostatně prostřednictvím svého uživatelského konta nebo prostřednictvím knihovníka při osobní návštěvě knihovny-e-mailem nebo telefonicky.
 4. Knihovna má právo v mimořádných případech požadovat neodkladné vrácení knihovní jednotky i před uplynutím výpůjční lhůty.
 5. Platnost průkazu kratší než 30 kalendářních dnů má za následek zkrácení výpůjční doby knihovní jednotky podle aktuální platnosti průkazu. Délka výpůjční doby jednotlivých knihovních jednotek je uvedena na protokolu o výpůjčce. S údaji na protokolu vyjadřuje čtenář souhlas svým podpisem.

 

Článek 21.

Vracení absenčně půjčených knihovních jednotek

 1. Pracovník přebírající vypůjčenou knihovní jednotku provede její kontrolu a rozhodne, zda je knihovní jednotka vrácena v pořádku. Pokud je knihovní jednotka vrácena v pořádku, vydá knihovna na požádání tištěný doklad (protokol) o jejím vrácení.
 2. Uživatel může také využít návratového automatu, který je umístěn v 1. NP v prostoru výpůjčního pultu. Při vracení není nutná identifikace uživatele. Na požádání automat vytiskne nebo pošle e-mailem potvrzení o vrácení knih. Knihovní jednotky, které návratový automat nepřijme, vraťte u výpůjčního pultu. Vrácení prostřednictvím automatu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné zpozdné nebo náhradu škody. Prostřednictvím návratového automatu nelze vracet zničené či poškozené knihovní jednotky. Poškozené nebo nekompletní knihovní jednotky vrácené tímto způsobem nebudou z konta uživatele odečteny a SVK PK bude požadovat jejich náhradu dle čl. 25 KŘ.
 3. Vrací-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku prostřednictvím služeb České pošty nebo jiné doručovací služby, je povinen ji řádně zabalit a odeslat doporučeně na příslušnou adresu. Uživatel může vracet zapůjčené knihovní jednotky (s výjimkou CD, DVD apod.) i prostřednictvím tzv. biblioboxů SVK PK nebo Univerzitní knihovny ZČU (viz příloha č. 5 KŘ). Takto vrácené knihovní jednotky budou odepsány uživateli z konta do tří pracovních dnů. Biblioboxy nejsou vhodné pro vracení knih s přílohami jako jsou CD nebo DVD (hrozí jejich rozlomení) ani pro vracení příliš tenkých dokumentů.
 4. Na takto vrácené knihovní jednotky nelze vydat tištěný doklad (protokol) o vrácení knihovní jednotky. Provedenou transakci je možné si ověřit prostřednictvím svého uživatelského konta u příslušné knihovny, popř. se informovat e-mailem nebo telefonicky. Poškozené nebo nekompletní knihovní jednotky vrácené tímto způsobem nebudou z konta uživatele odečteny a SVK PK bude požadovat jejich náhradu dle čl. 25 KŘ.
 5. Uživatel nesmí vypůjčené knihovní jednotky půjčovat dalším osobám. Uživatel odpovídá za vypůjčenou knihovní jednotku do té doby, dokud ji má zaznamenánu jako výpůjčku v automatizovaném výpůjčním systému (kromě případů, kdy k nevrácení půjčené knihovní jednotky z konta uživatele došlo prokazatelným zaviněním knihovny). Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil.
 6. Uživatel je povinen respektovat výzvu knihovny k vrácení knihovní jednotky.

 

Článek 22.

Prezenční výpůjčky

 1. Prezenční výpůjčky se uskutečňují prostřednictvím studoven: všeobecné studovny, čítárny časopisů, speciální studovny a  oddělení zahraničních knihoven. Přístup na tato pracoviště je podmíněn předložením platného uživatelského průkazu.
 2. Návštěvník studoven smí používat pouze jedno studijní místo.
 3. Uživatel může použít z příručních knihoven studoven potřebné publikace ke studiu v jejich provozní době.
 4. Objednávku knihovní jednotky z uzavřených skladišť realizuje prostřednictvím svého konta v elektronickém katalogu. Uživatel se přihlašuje číslem svého uživatelského průkazu a heslem. Heslo si každý uživatel může následně libovolně změnit. Vyhledávání v katalogu, objednávání a zadávání rezervací provádí uživatel samostatně podle zvolených kritérií, popřípadě s pomocí pracovníků knihovny. Při objednávání knihovní jednotky ze skladu volí jednu ze studoven (všeobecná studovna, čítárna časopisů, speciální studovna), ve které požaduje knihovní jednotku zpřístupnit. Knihovní jednotky nalezené v lístkovém katalogu, které nejsou zpracované v elektronickém katalogu, se objednávají prostřednictvím papírových žádanek u obsluhy studoven.
 5. Lhůty vyřízení objednávek se řídí bodem 4 čl. 14. KŘ. V případě, že je knihovní jednotka objednána ze skladu prostřednictvím elektronického katalogu, je uživatel informován o realizované výpůjčce do zvolené studovny prostřednictvím e-mailové zprávy zdarma. V případě, že je požadovaná knihovní jednotka vypůjčena, je možné zadat prostřednictvím svého konta rezervaci. Zrušit rezervaci čekající ve frontě požadavků může uživatel samostatně prostřednictvím svého konta. V případě vrácení knihovní jednotky předchozím uživatelem je uživatel informován o výpůjčce do zvolené studovny e-mailovou zprávou.
 6. Výpůjčka knihovní jednotky z depozitářů do jedné ze studoven činí 14 dnů, na žádost uživatele může být prodloužena obsluhou studovny, pokud není knihovní jednotka žádána jiným uživatelem. Lhůta výpůjčky je počítána od přijetí knihovní jednotky ze skladu obsluhou studovny.
 7. Požadavky na výpůjčky vzácných dokumentů a vybraných částí historických fondů SVK PK řeší čl. 23. KŘ.
 8. Uživatel může v čítárně časopisů studovat na čtecím přístroji dokumenty na mikrofilmech.
 9. Veškeré vlastní materiály, které si uživatel přinese ke studiu, je povinen předložit ke kontrole při příchodu určenému pracovníkovi SVK PK a učinit tak i při odchodu.
 10. Uživatelům studoven se povoluje obsluha reprodukčních zařízení jen podle pokynů obsluhy studovny.
 11. Pro prezenční výpůjčky platí tyto limity:a) počet aktivních výpůjček 5;
  b) počet zadaných požadavků na 1 kalendářní den 5 knihovních jednotek.

 

Článek 23.

Řád badatelské studovny

 1. V badatelské studovně jsou ve zvláštním režimu zprostředkovány prezenční výpůjčky vzácných dokumentů a vybraných částí historických fondů SVK PK.
 2. Badatelská studovna poskytuje služby pouze uživatelům dle čl. 10. KŘ.
 3. Žádost o výpůjčky požadovaných dokumentů a studium v badatelské studovně je podávána prostřednictvím žádanky ve všeobecné studovně SVK PK, telefonicky (377 306 910) nebo e-mailem (vzacnetisky@svkpk.cz), a to alespoň 1 pracovní den před požadovaným studiem.
 4. Před vstupem do badatelské studovny uživatel odloží v šatně svrchní oděv a zavazadla, osobní předměty (psací potřeby apod.) předloží k nahlédnutí pracovníkovi badatelské studovny.
 5. Uživatel může mít rezervováno maximálně 5 knihovních jednotek z fondu pracoviště historických fondů. Maximální doba výpůjčky ke studiu je 14 dnů ode dne zpřístupnění.
 6. Badateli bude vydán objednaný vzácný dokument proti podpisu.
 7. Vzácné dokumenty, které jsou v SVK PK v digitální podobě nebo na mikrofilmu, se zpřístupňují pouze na těchto nosičích. Originál je půjčen pouze prezenčně na základě výjimky udělené ředitelem SVK PK na prokázaný badatelský účel. SVK PK si vyhrazuje právo této žádosti nevyhovět.
 8. Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do půjčených dokumentů a pořizovat z nich rozmnoženiny.
 9. Při pořizování opisů a výpisů je badatel povinen používat pouze obyčejnou tužku a osobní počítač.
 10. Digitální fotografie je možné pořizovat pouze po domluvě s pracovníkem badatelské studovny, a to bez využití blesku.
 11. Ve studovně musí badatel dodržovat režim nastavený pracovníkem badatelské studovny. Jeho nedodržení může vést k odmítnutí dalšího poskytování služeb badatelské studovny.
 12. Pokud badatel využije služeb badatelské studovny pro účely vědecké nebo jiné práce je povinen tento zdroj řádně citovat a vždy uvést jako zdroj fond SVK PK.
 13. Využití historických fondů pro publikační účely je možné pouze po písemné dohodě s SVK PK a se svolením ředitele SVK PK. Nekomerční užití není zpoplatněno, komerční užití je zpoplatněno dle aktuálního ceníku SVK PK (viz příloha č. 1 KŘ).

 

Článek 24.

Smluvní poplatky, pokuty a vymáhání nevrácených výpůjček

 1. Knihovní jednotky jsou majetkem Plzeňského kraje a požívají zvláštní ochrany.
 2. Při překročení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit SVK PK smluvní pokutu, tzv. zpozdné, a to za každý kalendářní den prodlení s vrácením výpůjčky. Povinnost platit tuto smluvní pokutu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Neuhrazená částka za smluvní pokuty je upomínána doporučenou upomínkou a navyšuje se o náklady za odeslání této upomínky. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je SVK PK uzavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Smluvní pokuta je předepsána za každou knihovní jednotku a za každý započatý den prodlení.
 3. Při vracení a prodlužování výpůjček, u kterých již uplynula výpůjční lhůta, je knihovnou účtována smluvní pokuta/zpozdné. Uživatel je povinen uhradit tento poplatek i v případě, že nebyl knihovnou upomínán.
 4. Nedodrží-li uživatel výpůjční lhůtu, je výpůjčka upomínána:
  • 1. upomínka nejdříve po 8 dnech od uplynutí výpůjční lhůty;
  • 2. upomínka následuje po 30 dnech od zaslání 1. upomínky;
  • 3. upomínka po dalších 30 dnech od zaslání 2. upomínky avizuje zahájení vymáhání právní cestou.

  1. upomínka je zasílána bezplatně na e-mailovou adresu uživatele. Pokud uživatel e-mailovou adresu nemá, jsou tyto upomínky zasílány doporučeně Českou poštou. 2. upomínka je zasílána vždy Českou poštou, a to doporučeně. 3. upomínka je zasílána vždy Českou poštou, a to doporučeně s dodejkou. V případě osob mladších 15 let jsou upomínky zasílány na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce/smlouvě.Za vystavení upomínek doručovaných Českou poštou je účtován poplatek a hodnoty vystavených upomínek se sčítají. Poplatek za upomínání se vztahuje vždy ke každé jednotlivé nevrácené knihovní jednotce. Vše viz příloha č. 1 KŘ.

 5. Jakékoliv úmyslné poškození nebo odcizení knihovních jednotek z knihovních fondů podléhá postihu podle obecně platných právních předpisů, aniž by tím bylo dotčeno právo SVK PK na úplnou náhradu škody, smluvní pokutu a na náhradu nákladů spojených s uplatněním jejích oprávněných nároků.
 6. Uživatel je povinen hradit i všechny ostatní náklady, které SVK PK vzniknou v souvislosti se soudním vymáháním nevrácených výpůjček a dlužných poplatků.

 

Článek 25.

Náhrady za ztracené, poškozené či zničené knihovní jednotky

 1. Ztrátu vypůjčených knihovních jednotek jak v tištěné podobě, tak na zvukové kazetě, CD, DVD apod., je uživatel povinen neprodleně knihovně hlásit.
 2. Poškozenou, zničenou nebo ztracenou knihovní jednotku je uživatel povinen nahradit stejným vydáním téhož titulu. Po předběžné domluvě s SVK PK jej lze nahradit jeho kvalitní tiskovou rozmnoženinou (s výjimkou ostatních dokumentů na CD-ROM, kompaktních discích CD, DVD a zvukových kazetách dle autorského zákona) včetně knihařské úpravy. SVK PK může stanovit jako náhradu i jiné vydání stejného dokumentu.
 3. Hodnotu tiskové rozmnoženiny jako náhrady za ztracenou či poškozenou knihovní jednotku lze finančně vyjádřit jako součet částky za kopírování (stanoví se jako součin počtu stran dokumentu a ceníkové položky za jednu tiskovou rozmnoženinu příslušného formátu) a vazbu.
 4. Ztráta knihovní jednotky může být dle rozhodnutí odpovědného pracovníka nahrazena jiným dokumentem stejné finanční hodnoty, případně může být stejným rozhodnutím uhrazena finanční částkou rovnající se plné hodnotě knihovní jednotky zvýšené o hodnotu knihovnického zpracování knihovní jednotky. Tuto možnost náhrady vzniklé škody použije SVK PK v případě, že nebude porušena celistvost knihovního fondu.
 5. Uživatel je povinen hradit i všechny ostatní náklady, které SVK PK v souvislosti se způsobenou škodou a s odstraněním jejích následků vznikly, zejména pak náklady vzniklé knihovnickým zpracováním nahrazovaného dokumentu (viz příloha č. 1 KŘ).

 

Článek 26.

Informační a referenční služby

 1. Knihovna zodpovídá bibliografické, případně faktografické dotazy uživatelů podané jakoukoliv formou.
 2. Knihovna zpracovává bibliografické rešerše na základě písemné objednávky uživatele.
 3. Knihovna zajišťuje hromadné exkurze s odborným výkladem o službách v SVK PK a přednášky v rámci informační výchovy uživatelů.

 

Článek 27.

Reprografické služby

 1. Náhradou za výpůjčku tištěné knihovní jednotky je možné vyžádat jeho tiskovou rozmnoženinu pro osobní nebo vlastní vnitřní potřebu uživatele při zachování práv autora k dílu ve smyslu § 30 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Rozmnoženiny lze samoobslužně zhotovit ve studovnách v rozsahu 10 stran, ve vyšším rozsahu do termínu dohodnutého s objednavatelem (Výjimku tvoří vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického (hudebnina), z těchto dokumentů dle § 30a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon nelze pořizovat žádné rozmnoženiny.).
 3. SVK PK vyhotovuje rozmnoženiny na základě objednávky uživatele. Při přijímání objednávky může žádat zálohu, která se odpočítává od celkové částky za provedené práce.
 4. Rozmnoženiny se zhotovují jen z materiálů SVK PK nebo z materiálů SVK PK vypůjčených v rámci meziknihovních služeb v ČR i v zahraničí, a to jen pro vlastní potřebu uživatele.
 5. SVK PK může pro své uživatele za úhradu objednat zhotovení rozmnoženin v jiných knihovnách na území ČR nebo v zahraničí.
 6. Z důvodu ochrany sbírek lze pořizovat rozmnoženiny knihovních jednotek vydaných do roku 1918 včetně pouze na zařízeních umožňující bezkontaktní způsob zhotovení rozmnoženiny.
 7. Z tištěných periodik (novin) formátů A3 a výše, se mohou pořizovat pouze rozmnoženiny bezkontaktním způsobem.
 8. Podle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se pořizování rozmnoženin českých technických norem řídí zvláštními pravidly.

III. ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ SVK PK

Článek 28.

Knihovna pro nevidomé

Jagellonská 491/1, Plzeň 301 00

 1. SVK PK zřizuje a provozuje specializované pracoviště, zajišťující knihovnické služby nevidomým a zrakově postiženým občanům města Plzně a Plzeňského kraje. Toto pracoviště provozuje pod názvem Knihovna pro nevidomé jako součást oddělení absenčních služeb. Výpůjční služby jsou prováděny v automatizovaném výpůjčním systému.
 2. Knihovní jednotky, tvořící knihovní fond Knihovny pro nevidomé, jsou pořizovány nákladem Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze a jsou majetkem této instituce. Ta je také ústředně eviduje a provádí jejich údržbu a odpisy. SVK PK je má zapůjčeny za účelem dalšího půjčování skupině nevidomých a slabozrakých občanů. Knihovní fond je pravidelně doplňován hudebními nahrávkami i mluveným slovem na nosičích, které jsou majetkem SVK PK.
 3. Na veškeré knihovní jednotky, tvořící knihovní fond Knihovny pro nevidomé, se vztahují příslušná ustanovení tohoto Knihovního řádu.
 4. Půjčování knih pro nevidomé se řídí samostatným výpůjčním řádem (viz příloha č. 2 KŘ), který je v Knihovně pro nevidomé zveřejněn.

 

Článek 29.

Anglická knihovna

náměstí Republiky 105/12, Plzeň 301 00

 1. SVK PK provozuje své odloučené pracoviště s názvem Anglická knihovna podporovaná Britskou radou (dále jen Anglická knihovna). Toto pracoviště je zřízeno ve spolupráci Města Plzně, Britské rady v Praze a SVK PK jako součást oddělení zahraničních knihoven.
 2. Univerzální knihovní fond Anglické knihovny je zvláštní součástí knihovního fondu SVK PK.
 3. V Anglické knihovně platí uživatelský průkaz vystavený podle čl. 8. KŘ.
 4. Knihovna je organizačním a administrativním místem pro sjednávání jazykových zkoušek na území Plzeňského kraje garantovaných Britskou radou.
 5. Pro provoz Anglické knihovny platí v plné míře tento Knihovní řád společně s Ceníkem služeb, příloha č. 1 KŘ.

 

Článek 30.

Německá a Rakouská knihovna

náměstí Republiky 105/12, Plzeň 301 00

 1. SVK PK provozuje své odloučené pracoviště s názvem Německá a Rakouská knihovna. Toto pracoviště je součástí oddělení zahraničních knihoven.
 2. Univerzální knihovní fond Německé knihovny je včleněn jako dlouhodobá zápůjčka do fondu SVK PK a je pravidelně doplňován z prostředků Goethe-Institutu. Knihovní fond doplněný z prostředků SVK PK je stálou součástí knihovního fondu SVK PK.
 3. Univerzální knihovní fond Rakouské knihovny je součástí knihovního fondu SVK PK a je pravidelně doplňován z prostředků Rakouského kulturního fóra a SVK PK.
 4. V Německé a Rakouské knihovně platí uživatelský průkaz vystavený podle čl. 8. KŘ.
 5. Pro provoz Německé a Rakouské knihovny platí v plné míře tento Knihovní řád společně s Ceníkem služeb, příloha č. 1 KŘ.

 

Článek 31.

Románská knihovna

náměstí Republiky 105/12, Plzeň 301 00

 1. SVK PK provozuje své odloučené pracoviště s názvem Románská knihovna. Toto pracoviště je součástí oddělení zahraničních knihoven.
 2. Univerzální knihovní fond Románské knihovny je součástí knihovního fondu SVK PK.
 3. V Románské knihovně platí uživatelský průkaz vystavený podle čl. 8. KŘ.
 4. Pro provoz Románksé knihovny platí v plné míře tento Knihovní řád společně s Ceníkem služeb, příloha č. 1 KŘ.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32.

Práva původců informací obsažených v knihovním fondu

 1. Práva původců informací obsažených v knihovním fondu SVK PK nebo elektronických informačních zdrojích jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i předpisy souvisejícími a prováděcími. Užívání všech knihovních jednotek z knihovního fondu se řídí autorským zákonem.
 2. Veškeré informace a data získaná v SVK PK v jakékoliv formě a na jakémkoliv nosiči slouží výhradně k osobní potřebě uživatele služeb SVK PK. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, a to ani v elektronické podobě. Není dovoleno je prodávat nebo jinak komerčně využívat. Jednání v rozporu s těmito pravidly včetně jakéhokoliv zneužívání dat a informací je trestné.

 

Článek 33.

Zbavení uživatele práva užívat služeb SVK PK

 1. Uživatel SVK PK může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb SVK PK z těchto důvodů: za hrubé porušení ustanovení tohoto Knihovního řádu a jeho příloh, nevhodné chování, za jednání odporující dobrým mravům nebo z hygienických a obdobných důvodů. O zbavení práva užívat služeb SVK PK rozhoduje ředitel organizace na návrh vedoucích pracovníků, zejména vedoucích oddělení absenčních a prezenčních služeb, vedoucí oddělení zahraničních knihoven.
 2. SVK PK si vyhrazuje právo vyloučit ze svých prostor uživatele i neregistrovaného návštěvníka z důvodů uvedených v čl. 34 bod 1 a dále i z důvodu mimořádného znečistění oděvu, zjevné infekční nemoci, podnapilosti, vlivu omamných látek, či z ostatních důvodů, které by obtěžovaly nebo omezovaly ostatní návštěvníky knihovny.
 3. V případě, že byl uživatel nebo i neregistrovaný návštěvník vyloučen z prostor SVK PK dle čl. 34 bod 2 opakovaně, může mu vstup do prostor SVK PK zakázán trvale. O tomto rozhoduje ředitel organizace. Zákaz vstupu nabývá účinnosti okamžikem vydání rozhodnutí.

 

Článek 34.

Podněty uživatelů a návštěvníků

 1. Připomínky, náměty a podněty k činnosti je možné podávat ústně nebo písemně řediteli SVK PK nebo jeho náměstkům.
 2. Pro vyřizování stížností, podnětů a oznámení platí ustanovení příslušných právních předpisů.
 3. Každý písemný podnět, stížnost či oznámení jsou písemně projednány.
 4. Vyřízená mohou být jen podání, která obsahují:
  a) předmět podání;
  b) konkrétní vyjádření o problematice, pracovišti či osobě, k níž je podání směřováno;
  c) kontaktní údaje: jméno a příjmení adresu bydliště nebo mailovou adresu;
  d) datum sepsání podání a podpis (platí pro písemnou podobu).

 

Článek 35.

Výjimky z Knihovního řádu

 1. Výjimky z Knihovního řádu může v mimořádných případech povolit ředitel SVK PK nebo jím pověřený pracovník.

 

Článek 36.

Platnost Knihovního řádu

  1. Tento Knihovní řád vydává ředitel SVK PK na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a platných předpisů SVK PK jako Směrnici ředitele SVK PK č. S – 2/2024, č.j.: SVKPlzen/882/24.
  2. Vydáním tohoto Knihovního řádu se ke dni 1. 7. 2024 ruší platnost směrnice č. S – 2/2021 Knihovní řád (č.j.: SVKPlzen/469/21) a dodatek č. 1 ke směrnici č. S – 2/2021 Knihovní řád (č.j.: SVKPlzen/269/23).
  3. SVK PK je oprávněna Knihovní řád měnit, přičemž platné znění Knihovního řádu je dostupné vždy na https://svkpk.cz.
  4. Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu jsou přílohy č.:
   Příloha č. 1 – Ceník služeb
   Příloha č. 2 – Výpůjční řád Knihovny pro nevidomé
   Příloha č. 3 – Knihovní řád Virtuální polytechnické knihovny
   Příloha č. 4 – Ceník služeb Virtuální polytechnické knihovny
   Příloha č. 5 – Umístění biblioboxů
   Příloha č. 6 – Zpracování a ochrana osobních údajů uživatelů
   Příloha č. 7 – Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ), (pdf, 200 kB)
   Příloha č. 8 – Základní práva a povinnosti uživatele / registrovaného čtenáře v rámci služby NDK-DNNT, (pdf, 135 kB)
   Příloha č. 9 – Podmínky telefonické registrace (pdf, 117 kB)
   Příloha č. 10 – Vzor – odstoupení od smlouvy (pdf, 131 kB)

Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2024.

V Plzni 1. 7. 2024

V. PŘÍLOHY

Knihovní řád SVK PK (celý soubor ke stažení – pdf, 1 MB)
Poslední aktualizace 1. 7. 2024