Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému (VOS) svěřeno výlučně příslušné osobě.
Příslušnými osobami za SVK PK jsou Ing. Růžena Hrubá a Mgr. Lenka Kozáková – telefonický kontakt: +420 377 306 975.
Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 • e-mailem na adresu whistleblowing@svkpk.cz

 • osobně ústně nebo písemně poté, co si s příslušnou osobou domluví místo a termín

 • telefonicky

 • poštou na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň; oznámení adresuje na jméno příslušné osoby a na obálce uvede text „Neotevírat, výhradně k rukám příslušné osoby“. (Podatelna oznámení předá příslušné osobě neotevřené.)

 1. Oznámení musí obsahovat:

  • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

  • oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

  • zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala.

 2. Anonymními oznámeními se SVK PK nezabývá.
 3. Oznamovatel může podat oznámení pouze v případě, kdy má oprávněné důvody se domnívat, že se toto zakládá na pravdivých informacích. Vědomě nepravdivé oznámení je sankcionovaným přestupkem.

 4. Oznamovatel může oznámení podat také přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR.

 5. SVK PK vylučuje přijímání oznámení prostřednictvím VOS od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle zákona číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů § 2, odst. 3, písmeno a), b), h) nebo i).