SVK PK získala čtyři knihovní celky, jejichž fondy jsou půjčovány pouze prezenčně. Publikace jsou podchyceny v lístkových katalozích a v jejich naskenované jmenné verzi, částečně i v elektronickém katalogu. Signatura dokumentu určuje zařazení publikace do jednotlivých celků – knihovna Ladislava Lábka označena 20 A, knihovna Emila Felixe označena 20 B, knihovna Antonína Špeldy označena 20 C, knihovna Vladimíra Hubky označena 20 D. Obsahové složení ovlivnily osobnosti, které knižní sbírky vlastnily.

Felix, Emil, 1889–1956

Narozen 23. 11. 1889 v Ko­lovči u Domažlic, zemřel 12. 10. 1956 v Plzni. PhDr., středoškolský profesor, literární historik, kritik, středoškolský profesor, literatura z oboru. Po absolvování domažlického gymnázia studoval slavistiku a germanistiku. V Plzni působil od roku 1918 na obchodní akademii. Literárně historické práce věnoval Plzni (např. Literární Plzeň v obrysech) a Chodsku (Chodsko v našem písemnictví). Rozsah fondu: 6 788 svazků (prefix 20B), ve fondu SVK PK uložena jako celek.

Dokumenty o knihovně: Inventář. HLADÍKOVÁ, Klára. Knihovna Emila Felixe : knihovna v knihovním fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 64 s.

Obsahový popis knihovny: převážně čeština, dále němčina a ostatní. Literární věda, dějiny literatury, dějiny české a zahraniční, poezie (sbírky soudobých českých autorů – např. kolekce J.S. Machara, V. Nezvala, A. Sovy, J. Vrchlického, J. Zeyera apod.), próza česká a zahraniční překladová nebo v němčině, divadelní texty české a zahraniční překladové. Spisy E. Felixe a J.F. Hrušky. Periodika (např. Zvon, Lumír, Máj, Besedy Času, Český lid apod.). Několik turistických průvodců a výročních zpráv českých škol.

Hubka, Vladimír, 1924–2006

Narozen 29. 3. 1924 v Polici nad Metují, zemřel 29. 9. 2006 v České republice. Inženýr, položil základy nové vědní disciplíny – teorie technických systémů. Politicky vězněn v letech 1957–1960. Od roku 1968 působil na vysokých školách v Dánsku (Lyngby) a Švýcarsku (Curych). Autor vědeckých publikací (byly přeloženy do 13 světových jazyků). Byl prezidentem Mezinárodní vědecké společnosti pro konstrukční nauku (Workshop Design-Konstruktion). Též Chubka, Vladimir. Rozsah fondu: cca 1 161 svazků (prefix 20D), ve fondu SVK PK uložena jako celek. Dokumenty o knihovně: elektronický katalog.

Obsahový popis knihovny: čeština, němčina, ruština, francouzština, angličtina. Matematika, technika, kybernetika, několik zahraničních dizertací. Sborníky z konferencí, na nichž V. Hubka přednášel.

Kruliš-Randa, Otokar, 1890–1958

Narozen 28. 4. 1890 v Praze, zemřel 14. 2. 1958 v Mírově. Generální ředitel Báňské a hutní společnosti v letech 1927–1941. Od roku 1939 prezident Ústředního svazu průmyslníků v Čechách a na Moravě. Působil v Národohospo­dářském ústavu Československé akademie věd a na Vysoké škole báňské v Příbrami (v roce 1931 čestný doktorát technických věd). Propagátor a mecenáš československého šachu (v letech 1940–1945 starosta Ústřední jednoty českých šachistů). Vězněn v letech 1948–1950, 1953–1958. Rozsah fondu: 3 893 svazků dle revize z 28.1.2002, knihovna nejdříve rozptýlena do fondu (tj. není samostatná signaturní řada), později fond stažen na pracoviště historických fondů (svazky do roku 1800) a do běžného skladiště (svazky od roku 1801).

Dokumenty o knihovně: Předávací seznam. BRODSKÝ, Pavel. Rukopisy Otakara Kruliše-Randy v Knihovně Národního muzea. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Praha : Národní knihovna, 1990, s. 19–30. ISBN 80–7050–084–0. BUBEN, Milan. Kruliš-Randové. Střední Evropa. 1991, roč. 7, č. 20, s. 163–167. GRUND, Antonín. Otakar Kruliš-Randa bibliofil. Český bibliofil. 1939, roč. 11, č. 2, s. 88–91. HÁLOVÁ, Marie. Zámecká knihovna Otokara Kruliše-Randy z velkostatku Defurovy Lažany [strojopis]. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2. listopadu 1999. 3 s. HÁLOVÁ, Marie a LANGHAMMER, Jan. Knihovna Otakara Kruliše-Randy : exlibris, supralibros a razítka v části Krulišovy knihovny. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2012, s. 48–55. ISBN 978–80–904444–5–4. CHROMÝ, Mojmír a KUČERA, František. Heraldické památky Vyšehradu. In: Heraldická ročenka 1984. Praha: Česká numismatická společnost, s. 39–64. O rodovém erbu Randů s. 58–60. KLAUSNEROVÁ, Eva. Prvotisky Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1990. Rejstřík prvotisků z knihovny Otokara Kruliše-Randy na s. 191–193. ISBN 80–85093–02–0. ŘEHÁČEK, Karel. Konfiskace majektu Otokara Kruliše-Randy a jeho rodiny pro roce 1945. In: Sborník prací z historie a dějin umění : Klatovsko. Sv. 5. Klatovy : Galerie Klatovy / Klenová, 2008, s. 267–282. ISBN 978–80–87013–15–1.

Obsahový popis knihovny: čeština, dále němčina a ostatní jazyky střední a západní Evropy. Matematika, přírodověda (zejména mykologie), zemědělství, dějiny, dějiny umění, rodopis, literatura, filozofie a knihověda. Prvotisky 55 kusů, 550 starých tisků z 16. – 18. století (16. století 130 svazků, 17. století 110 svazků, 18. století 310 svazků), 500 svazků z 19. století a 1. pol. 20. století cca 2 600 svazků. Také periodika. Knihovna získána Státní vědeckou knihovnou dle rozhodnutí Krajského národního výboru v Plzni čj. 9287/51, o konfiskaci definitivně rozhodnuto v roce 1956. Státní archiv v Horšovském Týně získal 171 svazků v roce 1956. 32 rukopisů věnoval O. Kruliš-Randa Národnímu muzeu v Praze v roce 1952. Při inventování v 50. letech bylo 200 položek vyřazeno jako bezcenných a 300 nebylo inventováno, protože se jednalo o torza časopisů a 230 tisků bylo předáno dalším knihovnám. Z oslovených knihoven pouze Knihovna města Plzně vrátila 4 tisky a 9 tisků vrátila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze.

Lábek, Ladislav, 1882–1970

Narozen 27. 1. 1882 v Plzni, zemřel 26. 5. 1970 v Plzni. Kulturní historik, topograf a etnograf Plzeňska. Zakladatel a dlouholetý ředitel Národopisného muzea Plzeňska v Plzni. Jeho dílo představuje stovky knih, studií a odborných článků Rozsah fondu: cca 2 000 svazků (prefix 20A), ve fondu SVK PK uložena jako celek (dokumenty vydané do roku 1860 uloženy na pracovišti historických fondů).

Dokumenty o knihovně: Místní katalog. ŠRAJBOVÁ, Magda. Knihovna Ladislava Lábka : (seminární práce). Praha : Univerzita Karlova, 1996. 28 s., 4 obr., příl. ŠRAJBOVÁ, Magda. Lábkova knihovna ve Státní vědecké knihovně v Plzni. In 50 let Státní vědecké knihovny v Plzni : studie – data – vzpomínky. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2000, s. 137–144.

Obsahový popis knihovny: převážně čeština, dále němčina, latina a francouzština, angličtina a italština. Dějiny české, dějiny a teorie umění, užité umění, literární věda, katalogy aukcí, dražeb a antikvariátů. Próza česká zejména do 1. pol. 19. století. Tituly se vztahem k Plzeňsku. Dále 2 prvotisky, 130 starých tisků, více než 1 000 tisků z 19. století a přes 1 500 publikací z 1. pol. 20. století. Neúplné řady periodik (Kwěty, Numismatické listy, Mladá stráž, Numismatický časopis československý, Otavan).

Špelda, Antonín, 1904–1989

Narozen 12. 3. 1904 ve Švihově u Klatov, zemřel 12. 10. 1989. RNDr., DrSc., muzikolog, práce z oboru, psal i práce z oboru fyziky a matematiky. Hudební kritik a teoretik, fyzik a pedagog. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vyučoval na gymnáziích a Pedagogické fakultě v Plzni. Vedl hudební oddělení plzeňského rozhlasu, byl autorem řady studií z oblasti hudby, fyziky a akustiky. Rozsah fondu: 583 svazků (prefix 20C), ve fondu SVK PK uložena jako celek.

Dokumenty o knihovně: Místní katalog. ČEČILOVÁ, Lenka. Knihovna Antonína Špeldy : seminární práce. Praha : ÚISK FF UK 2006. 19 s.

Obsahový popis knihovny: převážně čeština, ostatní jazyky okrajově. Hudební teorie, hudební pedagogika, dějiny divadla, fyzika, matematika, turističní průvodci, hudebniny. Množství vpisků a dedikací.