Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Číslo Nadpis Údaje
1. Název organizace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina SVK PK

Zřizovací listina na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 27 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ustanovení § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů vydává Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 43/01 ze dne 28. srpna 2001.

3. Organizační struktura Struktura oddělení SVK PK
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2
301 00 Plzeň
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
ředitelství SVK PK
podatelna
Smetanovy sady 179/2
301 00 Plzeň
 4.3 Úřední hodiny  viz otevírací doba
 4.4 Telefon +420 377 306 911, +420 377 224 249
 4.5 Čísla faxu  +420 377 325 478 (fax)
 4.6 Adresa internetové stránky https://svkpk.cz
 4.7 Adresa e-podatelny podatelna@svkpk.cz
 4.8 Další elektronické adresy svk@svkpk.cz
5. Případné platby lze poukázat  KB Plzeň, č. ú.: 26133311/0100; VS: ve formátu 106MMRRRR
6. Identifikační číslo organizace (IČ)  00078077
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) (neplátce DPH)
8. Dokumenty Dokumenty SVK PK
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina SVK PKKnihovní řád SVK PK, Výroční zpráva SVK PK
8.2 Rozpočet Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje
9. Žádosti o informace Poštovní adresa:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň
Elektronické adresy:
podatelna@svkpk.cz
ID datové schránky: gkhgxey
10. Příjem žádostí a dalších podání  podatelna@svkpk.cz, ID datové schránky: gkhgxey
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí SVK PK o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává pouze písenou formou na adrese: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – ředitel, Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. SVK PK předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ze strany SVK PK. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu SVK PK. Lhůtu nelze prodloužit.
12. Formuláře Formulář žádosti o informace
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb a informačních služeb. Dále viz Knihovní řád, čl. 1.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za poskytování informací SVK PK, p.o.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  Nebylo vydáno žádné usnesení.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Licenční smlouva
16.2 Výhradní licence  Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
17. Výroční zpráva Výroční zprávy v oblasti poskytování informací