(12. ročník puchmajerovské konference)

na téma

Spolková činnost v 19. století

(K blížícímu se 175. výročí založení Spolku radnických ochotníků)

 

Kde: Synagoga v Radnicích, Na Potocích 221, 338 28 Radnice

Kdy: 17.–18. října 2024

 

Obecné ukotvení:

Ve spolcích se jednotliví občané setkávali za účelem sdílení společných zájmů a dosahování společných cílů. Proto také plnily spolky významnou roli při prosazování zájmů jednotlivých skupin obyvatelstva, rozšiřování jejich myšlenek a názorů. Některé spolky měly zcela charitativní ráz nebo plnily funkci ryze zábavnou či vzdělávací. Ačkoliv spolky byly dobrovolné a zakládat je mohly všechny sociální vrstvy, přece jen v nich hrála roli příslušnost k etniku a vedení spolku příslušelo většinou někomu z obecní či městské elity, například právníkům, učitelům, majitelům průmyslových podniků, velkostatkářům nebo vesnickým mlynářům, farářům a velkým sedlákům.

Nezapomeňme, že nejprve se obyvatelé měst sdružovali na úrovni profesní, a to do cechů, spolků tovaryšů apod. Od 20. let 19. století se objevovaly spolky čtenářské, náboženské, dobročinné nebo živnostenské, u kterých ale nehrála etnická příslušnost žádnou roli. Teprve až doba porevoluční a konstituční a zejména období po uzákonění práva „shromažďovat se a tvořit spolky“ nabídly prostor pro zakládání spolků. Po celé monarchii nastal doslova boom všemožných společenských aktivit, kterým vévodily spolky konzumní a nacionální.

Tematické okruhy:

V této souvislosti bude možno referovat o velkém množství spolkových aktivit, které provozovaly například následující typy spolků: hospodářské, zemědělské a lesnické, profesní spolky obchodníků a řemeslníků, ochotnické a pěvecké, podpůrné (pro podporu v nemoci, veteránské) a charitativní, tělocvičné, turistické, střelecké, měšťanské besedy a kasina, pojišťovací, záloženské a konzumní – kampeličky, baráčnické apod.

Jako vždy by měla konference zohledňovat, že téma má mít vztah k regionu, přednostně k 19. století, a že téma nebylo již prezentováno jinde. Očekáváme, že konferenční příspěvky pronesou historikové, archiváři, literární historikové, kunsthistorikové, etnografové, lingvisté, včetně vysokoškolských studentů, jejichž kvalifikační práce (disertační, diplomové, bakalářské, popř. seminární) by reprezentovaly domovské instituce. Příspěvky, jež projdou následně úspěšným recenzním řízením, budou otištěny v kolektivní monografii.

 

Registrace příspěvků ZDE

Registrace příspěvků do: 31. 7. 2024

Výběr příspěvků do: 15. 8. 2024

 

Konferenční příspěvek přednášející i posluchači (mimo studentů): 500 Kč.

Konferenční příspěvek studenti : 0 Kč.

Poplatek zahrnuje občerstvení a tisk kolektivní monografie (její spoluautoři obdrží po 2 výtiscích).

Úhrada předem na účet Spolku radnických ochotníků č.: 282971605/0300 nebo využijte QR kód níže do zprávy uveďte jméno a příjmení

Ubytování: individuální

(Nejbližší ubytování je možné nalézt na adrese: Hotel Hůrka, nám. Kašpara Šternberka 238, 338 28 Radnice.)

Doprava: individuální

 

Organizační otázky (místo konání, doprava apod.): René Keller, rkeller@centrum.cz

Organizační otázky (web, GDPR, apod.): Daniel Bechný, bechny.daniel@svkpk.cz

Odborné otázky: David Franta, dfranta@gym-kt.cz

 

 

Programový výbor:

Mgr. Daniel Bechný

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 

Anastasiia Iljinična Franta, Ph.D.

Katedra filologických studií FF ZČU v Plzni

 

PhDr. David Franta, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni

 

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin FF UK v Praze

 

Mgr. René Keller

Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

 

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Ústav pro jazyk český AV ČR

 

Záštitu nad konferencí převzal

Ing. Libor Picka

člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu